Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Licencjaci

1. Arabas Magdalena, Festiwal Kultury Żydowskiej krakowskiego Kazimierz nośnikiem pamięci kulturowej, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
2. Arendarski Maciej, Nacjonalizm, a religia, irlandzki ruch narodowy w XX wieku, 2014, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
3. Armada Małgorzata, Problem niejednoznaczności pojęcia „synkretyzm religijny" w naukach religioznawczych, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
4. Barańska Teresa, Nieheteronormatywna seksualność we wczesnym buddyzmie i chrześcijańskim gnostycyzmie, 2011, promotor: dr Małgorzata Zawiła
5. Bartold Michał, Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w dniach ostatnich. Doktryna i nauczanie etyczne Mormonów, 2011, promotor: dr Piotr Czarnecki
6. Bieniek Agnieszka, Legenda o El Dorado i współczesni poszukiwacze Złotego Miasta, 2010, promotor: dr hab. Kazmiera Mikoś
7. Bidzińska Dorota, Ks. Franciszek Blachnicki jako polski teolog wyzwolenia, 2011, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
8. Binczycka Elzbieta, Flying Africans. Geneza i ekspansja mitu, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
9. Błaszczak Katarzyna, Badania Marii Antoniny Czaplickiej nad szamanizmem syberyjskim, 2011, promotor: dr hab. Henryk Hoffmann
10. Bryła Magdalena, Wpływ ambiwalencji cech bogini Kali na kształtowanie jej wizerunku - studium kompleksu mitycznego w wybranej literaturze indyjskiej, 2013, promotor: dr Małgorzata Sacha
11. Celińska Maja, Studium kłamstwa, 2011, promotor: dr hab. Krzysztof Mech
12. Ciołkosz Matylda, Jivanmukti – sztuka życia czy sztuka umierania? Koncepcja wyzwolenia za życia w wybranych nurtach ortodoksyjnej myśli indyjskiej, 2011, promotor: dr Małgorzata Sacha
13. Ciupka Sabina, Obraz śmierci, umierania i zabiegów funeralnych w tradycji Tybetu, 2010, promotor: dr Małgorzata Sacha
14. Chudy Jakub, Od Homera do Platona. Refleksja poetów i filozofów starożytnej Grecji na temat bogów, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
15. Chyla Magdalena, Abraham, Izaak i Izmael w tradycji judaistycznej i islamskiej, 2013, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
16. Cyboran Katarzyna, Lokalne incjatywy kształtowania pamięci zbiorowej o żydowskim Kazimierzu po 1989 roku, 2011, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
17. Cyrocki Damian, Relacje anglikańsko-prawosławne od początku XIX w. do roku 1938 w perspektywie ważności święceń kapłańskich, 2011, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
18. Czarnecki Bartosz, Charakterystyka płynnych substancji magicznych w mitologii skandynawskiej, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
19. Czech Damian, Fundamentalizm islamski jako siła napędowa światowego terroryzmu, 2010, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
20. Dawidowicz Ida, Kulawość jako motyw asymetrii ciała w demonologii ludowej Słowian, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
21. Dąbal Agnieszka, Neuronalne korelaty rytuału – trans jako synchronizator, 2011, s. 66, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
22. Dominik Sylwia, Święta geometria i jej powiązania z alchemią, 2011, promotor: dr Małgorzata Sacha
23. Drath Jakub, Krytyka Drogi Neokatechumenalnej w polskich środowiskach tradycyjnych, 2010, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
24. Dziergas Zuzanna, Geneza i rozwój alfabetu hebrajskiego w starożytności Ku zrozumieniu idei Świętego Pisma, 2014, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
25. Dziwosz Natalia, Analiza religijności współczesnych feministek i feministów. Główne wątki, wpływy i tendencje, 2014, promotor: dr hab. Dominika Motak
26. Frączek Dominika, Protoewangelia Jakuba a Koran. Wpływ myśli chrześcijańskiej na islam na przykładzie ewangelii dzieciństwa Maryi, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
27. Gawor-Pater Beata, Państwo i Kościół Ewangelicko-Augsburski w latach 1945-1956, 2011, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
28. Gronczewska Katarzyna, Reakcje i opinie na przedstawienia wątków i motywów religii chrześcijańskiej w mandze i anime, 2014, promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
29. Hojdeczko Anna, Religia i reklama. Analiza wątków religijnych w kampaniach reklamowych i promocyjnych, 2013, promotor: dr Dominika Motak
30. Kadulski Dariusz, Współczesne koncepcje eschatologiczne Świadków Jehowy prezentowane w literaturze wydawanej przez Towarzystwo Biblijne i Traktatowe – Starażnica (Watchtower Bible and Tract Society) w latach 1970 – 2010, 2011, promotor: dr Piotr Czarnecki
31. Kaim Anna, Pojęcie grzechu strukturalnego na przykładzie nauki Jana Pawła II, 2013, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
32. Kania Artur, Idea wszechmocy Boga i poddania się Jego woli w religii muzułmańskiej w aspekcie teologicznym, kulturowym i historycznym, 2013, promotor: dr Wiesław Bator
33. Karcz Anna, Watki religijne w twórczości Tadeusza Micińskiego, 2014, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
34. Karcz Karolina, Angelologia w procesie samopoznawania się Boga w pogladach Ibn Al.-Arabiego, 2010, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
35. Karkoszka Aneta, Świętowanie Pesach w ujęciu talmudycznego traktatu Pesachim, 2013, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
36. Kasperczyk Jakub, Wybrane aspekty doktryny Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, 2011, promotor: dr Piotr Czarnecki
37. Kinczyk Filip, Duchowość alternatywna w Kontrkulturze Cyberiańskiej, 2013, promotor: dr Piotr Czarnecki
38. Kogut Karolina, Analiza pola semantycznego derywatów od rdzenia ...występujących w Biblii Hebrajskiej oraz ich greckich odpowiedników w Septuagincie, 2014, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
39. Kokot Małgorzata, Angelologia w naukach proroka Muhammada na tle chrześcijańskich i żydowskich świętych tekstów, 2011, promotor: prof. dr hab. Jan Drabina
40. Konofalski Dawid, Prostytucja w świetle regulacji religijno-prawnych Aten okresu klasycznego, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
41. Kopała Klaudyna, Elementy medycyny tybetańskiej na gruncie europejskim ( polskim ) i ich recepcja. Przykład ziołoleku Padma 28 oraz terapii rangdról, 2013, promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
42. Kozioł Magdalena, Kwestie religijne w polityce Grupy EPL w latach 2000-2012, 2013, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
43. Kozioł Piotr, Recepcja wudu w filmie popularnym na wybranych przykładach, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
44. Król Szymon, Nowy ateizm i jego dążenie do stworzenia świeckiego społeczeństwa na przykładzie Polski, 2013, promotor: dr Dominika Motak
45. Krupnik Alicja, Powstanie i działalność sekty nizarytów na terenie Persji i Syrii w okresie od XI do XII wieku, 2010, promotor: dr Wiesław Bator
46. Kubiak Ewa, Rzeczywistość teatralna. Rozważania nad nieempiryczną rzeczywistością we współczesnym teatrze kultury zachodniej, 2013, promotor: prof. dr hab. K. Banek
47. Kukuczka Małgorzata, Sąd ostateczny w malarstwie, 2013, promotor: dr Wiesław Bator
48. Kurc Mariusz, Chinguetti - miasto święte (tekst + film), 2013, promotor: dr Wiesław Bator
49. Kwiatkowski Władysław, Polska Roma - tradycja i religijność, 2013, promotor: dr Wiesław Bator
50. Lis Radosław, Prolegomena do nowej duchowości Roberta Musila koncepcja „człowieka bez właściwości', 2011, promotor: dr hab. Krzysztof Mech
51. Leśniak Izabela, Granica jako przestrzeń święta – analiza funkcjonowania kategorii granicy w kulturze ludowej Polski, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
52. Ładyga Barbara, Chrześcijańskie obrazowanie Ziemi Świętej w IV i V wieku. Na przykładzie podróży Pauli i Eustochium, 2013, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
53. Łagan Anna, Androginia jako symbol jedności przeciwieństw w mitologii indyjskiej, 2011, promotor: dr hab. Małgorzata Sacha
54. Markowska Anna, Alchemia i alchemicy w chrześcijańskiej Europie, 2010, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
55. Michalska Larysa, Działalność i struktura królewskohuckiej Loży B'nei B'rith (1903-1938) na tle tamtejszej Izraelickiej Gminy Wyznaniowej, 2010, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
56. Moćko Filip, Święte napoje - Funkcje i symbolika napoju, w mitach i rytuałach, na przykładzie wybranych tradycji religijnych, 2013, promotor: dr Wiesław Bator
57. Mrówczyńska Małgorzata, „Uzależnienie duchowe" – analiza pojęcia, 2013, promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
58. Niezgoda Dariusz, Wybrane aspekty doktrynalnej boskości władców inkaskich (w drugim ćwierćwieczu XVI w. do momentu zgładzenia Ataw Wallpy), 2010, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
59. Niezgoda Tomasz, Koncepcje gnozy politycznej Erica Voegelina, 2011, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
60. Nowak Kamil, Istota i funkcja gnozy w wybranych nurtach gnostyckich, 2011, promotor: dr Izabela Trzcińska
61. Nowicki Mateusz, Religia i humor – skłóceni kochankowie, 2011, promotor: dr Piotr Czarnecki
62. Nurek Przemysław, Sen i śmierć w buddyzmie tybetańskim, 2013, promotor: dr Małgorzata Sacha
63. Ochab Justyna, Chrystianizacja Ameryki Środkowej na przykładzie Meksyku, 2013, promotor: dr hab. Kazmiera Mikoś
64. Ochocka Joanna, Kampanie reklamowe prowadzone przez ateistów w opinii polskiego społeczeństwa ( na przykładzie akcji Fundacji Wolność od Religii "Nie zabijam nie kradnę nie wierzę", "Nie wierzysz w Boga nie jesteś sam"), 2013, promotor: dr Dominika Motak
65. Ogórek Justyna, Homo sovieticus a wybrane koncepcje religii, 2010, promotor: dr Małgorzata Zawiła
66. Osowski Kornel, Samobójstwo na przykładzie wybranych tradycji religijnych. Próba typologii, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
67. Pastuszak Joanna, Religia Izraela w świetle wierzeń kananejskich, 2010, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
68. Pawelec Emilia, Funkcje i symbolika konia w wybranych religiach euroazjatyckich, 2013, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
69. Pfister Agnieszka, Doktryna Kościoła Szatana według Antona Szandora La Vey'a, 2011, promotor: dr Wiesław Bator
70. Piotrowski Mikołaj, Problem klasyfikacji i thelemy jako religii - próba rozwiązania w oparciu o wybrane definicje religioznawcze na podstawie badań wybranych społeczności internetowych, 2013, promotor: dr Piotr Czarnecki
71. Podogrodzka-Żarska Ilona, Sakralna symbolika kobiecych włosów, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
72. Popiołek Piotr, Autochtonizacja chrześcijaństwa w Japonii na przykładzie transformacji Maryi u kirishitan, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
73. Przybylski Paweł, Sutra Szóstego Patriarchy i jej miejsce w rozwoju buddyzmu zhan, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
74. Radzio Katarzyna, Recepcja buddyzmu i hinduizmu w Polsce, 2011, promotor: dr Małgorzata Zawiła
75. Rędziniak Urszula, Oblicza milczenia w communitas z Bogiem na przykładzie „Kazań" Mistrza Eckharta,. Próba spojrzenia na zagadnienie z perspektywy teorii komunikacji Jerzego Faryno i Jurija Łotmana, 2013, promotor: dr hab. Krzysztof Mech
76. Rojowska Agnieszka, Mitologia skandynawska w popkulturze i jej odbiór w środowiskach fanowskich, 2013, promotor: dr hab. Kazmiera Mikoś
77. Rusek Ewa, Święte góry, 2011, s. 50, promotor: dr Wiesław Bator
78. Ryznar Sylwia, Postać i funkcje psychopomposa w religiach Europy przedchrześcijańskiej na wybranych przykładach, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
79. Sarosiek Anna, Religia jako produkt uboczny, czyli geneza powstawania przekonań religijnych w ujęciu nauk kognitywnych, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
80. Skoczek Paula, Emma Goldman – pierwsza żydowska feministka?, 2010, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
81. Skup Anna, Źródła Rodzimej Wiary - wątki aryjskie i zadrużne w doktrynie związku wyznaniowego Rodzima Wiara, 2013, promotor: dr Maciej Strutyński
82. Słabek Jakub, "Przeszkody w spotkaniu" w filozofii Martina Bubera, 2013, promotor: dr hab. Krzysztof Mech
83. Sojka Justyna, „Spirited Away" jako współczesna opowieść inicjacyjna. Wątki i motywy inicjacyjne w animacji Hayao Miyazakiego, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
84. Spyt Magdalena, Ciało w „Jodze Iyengara", 2013, promotor: dr Małgorzata Sacha
85. Stawarz Katarzyna, Problem aborcji a tożsamość chrześcijańska. Na podstawie dyskursu w prasie katolickiej wokół przypadku Alicji Tysiąc, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
86. Strassberger Kazimierz, Święte miejsca islamu, 2011, promotor: dr Wiesław Bator
87. Surowiec Mariusz, Dyskusje wokół konkordatu między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską z 1993 roku, 2011
88. Sychowska Aleksandra, Obraz wampira we współczesnym kinie, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
89. Symber Anna, Procesy czarownic na ziemiach niemieckich w XV – XVIII wieku, 2013, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
90. Sypek Dominika, Dwór chasydów lelowskich. Powstanie, rozwój i współczesne związki żydowskie z Lelowem, 2010, promotor: prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk
91. Szydło Paweł, Holistyczna koncepcja człowieka w kulturze hinduskiej, 2013, promotor: dr Małgorzata Sacha
92. Ślęczka Dariusz, Motywy mitologiczne w komiksie, 2013, promotor: dr Wiesław Bator
93. Świderski Filip, Lęk przed śmiercią a siła przekonań, 2011, promotor: dr hab. Kazimierz Banek
94. Szlęk Katarzyna, Analiza zmian społeczno-kulturalnych w plemionach Hopi oraz Nawaho poprzez zastosowanie wybranych teorii adaptacyjnych, 2014, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
95. Tomczak Jacek, Kształtowanie się idei tolerancji i wolności religijnej w pismach Braci Polskich (XVI-XVII w.), 2011, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
96. Tomczyk Mateusz, Geneza i rozwój kultu cesarzy rzymskich, 2014, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
97. Tynek Barbara, Magia obrzędów przejścia w społeczności wiejskiej na przykładzie pogrzebu, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
98. Urbaniak Irena, Eschatologia islamu, 2011, promotor: dr Wiesław Bator
99. Urbanowicz Małgorzata, Dieta jako czynnik rozwoju duchowego. Znaczenie odżywiania w Ruchu Nowej Ery, 2010, promotor: dr Małgorzata Zawiła
100. Urbańska Kaja, Wizerunek kobiety-wampirzycy w wizualnej kulturze popularnej początku XXI wieku, 2014, promotor: dr hab. Kazimiera Mikoś
101. Wasieczko Weronika, Chrześcijaństwo doświadczalne na przykładzie katolickich ruchów charyzmatycznych w Polsce, 2013, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
102. Wątroba Justyna, Modyfikacje ciała w wielkich cywilizacjach Mezoameryki prekolumbijskiej, 2013,s.43, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
103. Wesołowski Dawid, Postać lisa w demonologii japońskiej, 2011, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
104. Wieczorek Patryk, Gandalf jako szaman. Wątki i motywy szamańskie we Władcy Pierścieni J.R.R.Tolkiena na przykładzie inicjacyjnej wędrówki po osi kosmicznej, 2010, promotor: dr hab. Andrzej Szyjewski
105. Wilczek Edyta, Obraz piekła w wyobrażeniach jednostki i dyskursie społecznym, 2014, promotor: prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska
106. Winiarska Marta, Jerozolima – miasto Bogów. Religijna historia Świętego Miasta, 2010, promotor: dr Wiesław Bator
107. Wiśniowska Paulina, Fundamentalizm muzułmański.Światopogląd i koncepcja państwa muzułmańskiego, 2011, promotor: dr Wiesław Bator
108. Wnęk Martyna, Neokatechumenat jako fundamentalizm w Kościele rzymskokatolickim, 2013, promotor: dr hab. Rafał Łętocha
109. Woch Maksymilian, Sen i marzenia senne w Upaniszadach – zapowiedź nieśmiertelności, 2011, promotor: dr Małgorzata Sacha
110. Wolska Katarzyna, Konwersja do Organizacji Świadków Jehowy – analiza przyczyn (na podstawie badań przeprowadzonych w zborze Tychy-Północ), 2011, promotor: dr Dominika Motak
111. Zieliński Grzegorz, Religia i doświadczenie religijne oczami U. G. Krishnamurtiego, 2013, promotor: prof. dr hab. K. Banek
112. Zwierzchlejska Aneta, O islamizacji Europy, 2011, promotor: dr Wiesław Bator

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec