Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Herezje średniowieczne (F/09)

Prowadzący: dr Piotr Czarnecki
semestr: letni
5 ECTS
60 godzin
wykład + ćwiczenia
Forma zaliczenia: egzamin
Poziom: zaawansowany
Język wykładowy: polski

Opis kursu: Kurs ma przybliżyć słuchaczom problem herezji średniowiecznych w aspekcie zarówno historycznym jak i ideologicznym. W centrum zainteresowań znajdą się przede wszystkim ruchy heterodoksyjne w zachodniej Europie, a także wcześniejsze herezje wschodnie – paulicjanizm i bogomilizm, ze względu na ich kluczową rolę w kształtowaniu się dualizmu zachodnioeuropejskiego. Omówiona zostanie również ściśle związana z problemem herezji kwestia inkwizycji średniowiecznej – jej geneza, historia i zasady działania. Szczególny nacisk położony zostanie jednak na to, co stanowi o istocie danej herezji, a więc na doktrynę – jej genezę, ewolucję, recepcję. Podczas ćwiczeń studenci będą mieli możliwość analizy tekstów źródłowych dotyczących herezji – zarówno tych pisanych przez ortodoksyjnych adwersarzy jak i samych heretyków.
 
Metody oceny: aktywność na zajęciach, egzamin
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec