Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Wykład Elíasa Caprilesa: "Dzogchen as a Path of Self-Liberation"

Instytut Religioznawstwa UJ oraz Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa UJ we współpracy z Międzynarodową Wspólnotą Dzogczen mają przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych na otwarty wykład Elíasa Caprilesa pod tytułem "Dzogchen as a Path of Self-Liberation" ("Dzogczen jako Ścieżka Samowyzwolenia"), który odbędzie się 30 października (poniedziałek) w godzinach 17:00 - 18:30 w naszym Instytucie przy ulicy Grodzkiej 52 w sali nr 4, na parterze.

 Nauki dzogczen (tyb. rdzogs chen, inaczej nazywane atijogą) wyróżniają się na tle innych buddyjskich systemów praktyki dzięki metodzie samowyzwolenia czy spontanicznego wyzwolenia. Różni się ona od metod sutrycznych, zakładających porzucenie namiętności oraz od tych wykorzystywanych w buddyzmie tantrycznym, polegających na przekształceniu tzw. Nieczystej Wizji w Czystą Wizję, gdzie paliwem do praktyki stają się negatywne emocje. Samowyzwolenie wg dzogczen opiera się na uwolnieniu myśli poprzez bezpośrednie rozpoznanie ich prawdziwej natury, będącej jednością pierwotnej czystości utożsamianej z pustką (tyb. ka dag) oraz spontanicznej obecności manifestacji (tyb. lhun grub) .
Esencja poglądu atijogi jest zbieżna z poglądem buddyjskiego systemu filozoficznego madhjamaki, który zakłada wolność od wszelkich koncepcji i rozpoznanie prawdziwego stanu rzeczywistości, który jest niekonceptualny i niedualny.

W ramach wykładu przybliżone zostaną dystynktywne cechy poglądu (Podstawy) oraz praktyki (Ścieżki) atijogi. Przedstawiona zostanie pokrótce charakterystyka wszystkich trzech serii nauk dzogczen: semde (tyb. sems sde - seria umysłu), longde (tyb. klong sde - seria przestrzeni) i mennangde (tyb. man ngag gi sde, inaczej upadeśa – seria tajemnych instrukcji). Prowadzący poruszy kwestie poszczególnych metod praktyki dzogczen włączając w to praktyki serii upadeśa: tregczie (tyb. khregs chod, spontaniczny przełom) oraz thogal (tyb. thod rgal, przekroczenie). Wykład ma na celu ukazanie kompletnego obrazu nauk dzogczen w tradycji buddyzmu tybetańskiego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki metody samowyzwolenia oraz wglądu (Owocu) uzyskiwanego dzięki jej zastosowaniu.

Elías Capriles jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Andyjskiego z Wenezueli. Główne obszary jego zainteresowań dotyczą buddologii, filozofii kontynentalnej oraz psychologii transpersonalnej w kontekście religijnych systemów myślenia. Obecnie jest również instruktorem medytacji w ramach Międzynarodowej Wspólnoty Dzogchen. W młodości spędził wiele miesięcy na odosobnieniach m.in. w Nepalu, gdzie miał okazję uzyskać nauki od wielu współcześnie żyjących na emigracji nauczycieli buddyzmu tybetańskiego. Działa społecznie na rzecz ochrony środowiska oraz Praw Człowieka w swoim kraju.