Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Studia II stopnia

Dwuletnie magisterskie studia religioznawcze trwają 4 semestry. Ich program przygotowany został w taki sposób, by umożliwić jak największą swobodę w wyborze poszczególnych kursów, zgodną z zainteresowaniami poszczególnych studentów i dotychczasowym przebiegiem ich edukacji. W efekcie magisterskie studia religioznawcze studiować można w kilku, opisanych poniżej, trybach.
Każdy student religioznawczych studiów magisterskich musi zrealizować 7 tzw. kursów ogólnokierunkowych. Kursy te można realizować w dowolnej kolejności, w ciągu dwóch lat trwania studiów magisterskich. W przypadku studentów posiadających licencjat z religioznawstwa kursy ogólnokierunkowe są kursami wyznaczonymi przez Instytut w ramach domyślnej listy kursów ogólnokierunkowych (zob. „KURSY OGÓLNOKIERUNKOWE").

W przypadku studentów posiadających licencjat z kierunku innego niż religioznawstwo, mogą to natomiast być bądź kursy z listy kursów ogólnokierunkowych (zob. „KURSY OGÓLNOKIERUNKOWE"), bądź dowolne kursy z programu studiów licencjackich (z wyjątkiem języków) (zob. „PROGRAM STUDIÓW LICENCJACKICH"). W przypadku studentów studiów magisterskich nie posiadających licencjatu z religioznawstwa kursami ogólnokierunkowymi mogą zatem być domyślne kursy ogólnokierunkowe, kursy przypisane do programu studiów licencjackich, bądź mieszany pakiet kursów pochodzących zarówno z domyślnej listy kursów ogólnokierunkowych, jak i z programu studiów licencjackich.

Kursy zadeklarowane jako kursy ogólnokierunkowe nie wliczają się do puli kursów stanowiących podstawę zaliczania poszczególnych bloków (zob. niżej). Oznacza to, że zadeklarowanie jako kursu ogólnokierunkowego np. kursu „Chrześcijaństwo starożytne i średniowieczne" (F/01) uniemożliwia wliczenie go w poczet kursów niezbędnych do rozliczenia bloku „Historia chrześcijaństwa", pomimo tego, że kurs ten domyślnie przynależy właśnie do tego bloku.

Oprócz kursów ogólnokierunkowych student religioznawczych studiów magisterskich musi zrealizować tyle dodatkowych kursów by uzyskać minimum 60 ECTS po 1 roku i 120 ECTS po 2 roku studiów. Przy czym student religioznawczych studiów magisterskich ma możliwość wyboru jednej z trzech specjalizacji. Może także podjąć decyzję o studiowaniu bez specjalizacji.

W przypadku studenta bez specjalizacji jest on zobowiązany do uzyskania minimum po 10 ECTS z każdego z 6 bloków tematycznych:
1. historia religii;
2. fenomenologia religii;
3. socjologia religii;
4. psychologia religii;
5. filozofia religii;
6. historia chrześcijaństwa.
Oznacza to, że dobierając kursy do kursów ogólnokierunkowych student bez specjalizacji powinien w pierwszym rzędzie kierować się ich przyporządkowaniem do poszczególnych bloków (zob. bloki „HISTORIA RELIGII"; „FENOMENOLOGIA RELIGII"; „SOCJOLOGIA RELIGII"; „PSYCHOLOGIA RELIGII"; „FILOZOFIA RELIGII"; „HISTORIA CHRZEŚCIJAŃSTWA"). Pozostałe kursy student bez specjalizacji może wybierać kierując się już wyłącznie własnymi zainteresowaniami.

Dodatkowymi zasadami obowiązującymi studentów religioznawczych studiów magisterskich jest:
• konieczność uczestnictwa w trakcie 2 roku studiów w lektoracie języka obcego (60 h);
• konieczność ukończenia przynajmniej jednego kursu prowadzonego w języku angielskim (może to być kurs realizowany w ramach kursów ogólnokierunkowych, kursów powiązanych z blokami lub ścieżkami, bądź jakikolwiek inny kurs realizowany w Instytucie Religioznawstwa, lub – za zgodą z-cy dyrektora ds. studenckich – poza nim, jeśli związany jest z tematyką religioznawczą).
Podsumowując, student religioznawczych studiów magisterskich powinien w ciągu dwóch lat trwania studiów ukończyć 7 kursów ogólnokierunkowych, zdobyć 38 ECTS za kursy w ramach wybranej specjalizacji, lub 12 x 6 ECTS z poszczególnych bloków, jeśli studiuje bez specjalizacji oraz ukończyć lektorat języka obcego (60 h) i przynajmniej jeden kurs w języku angielskim. Pozostałe punkty potrzebne do uzyskania minimum 60 ECTS za 1 rok i 120 ECTS za 2 rok student zdobywa wybierając dowolne kursy z oferty przygotowanej przez Instytut Religioznawstwa. Religioznawcze studia magisterskie kończą się napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym.

KURSY OGÓLNOKIERUNKOWE 

STUDENT Z LICENCJATEM RELIGIOZNAWCZYM realizuje siedem obligatoryjnych kursów ogólnokierunkowych ogłaszanych każdego roku w programie studiów jako „KURSY OGÓLNOKIERUNKOWE" dla studiów II stopnia. Warunkiem ukończenia studiów jest zaliczenie wszystkich siedmiu kursów w dowolnej kolejności i w dowolnym czasie w ciągu całych studiów.

STUDENT Z LICENCJATEM INNYM NIŻ RELIGIOZNAWSTWO samodzielnie wybiera siedem dowolnych kursów spośród wszystkich kursów oferowanych w programie studiów I stopnia lub siedmiu „KURSÓW OGÓLNOKIERUNKOWYCH" oferowanych w programie studiów II stopnia.

Wykaz kursów ogólnokierunkowych:          
Przedmiot forma zaliczenia ECTS wykład ćwiczenia razem
Religia a nowoczesność (C/09) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Topos boskości (E/12) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Antropologia religii (B/50)  egzamin 5 pkt. 30  30  60
Elementy prawa wyznaniowego (I/25)  zaliczenie  2 pkt.    30  30
Kościoły tradycji prawosławnej (F/13)      egzamin 5 pkt. 30   30   60
Wprowadzenie do Biblii hebrajskiej i apokryfów judaistycznych (A/39)  egzamin  3 pkt.    30  30 
Psychospołeczne wymiary religijności (D/21)  egzamin 5 pkt.   30 30  60 
BHP (obowiązkowo I rok) zaliczenie - - - -
Język angielski (obowiązkowo II rok) egzamin 8 pkt.   60 60

Razem: 

 

33 pkt.

 150

270

420

 

SPECJALIZACJE ORAZ KURSY FAKULTATYWNE

Poza realizacją siedmiu kursów ogólnokierunkowych student samodzielnie kształtuje swój program studiów poprzez:

wybór dowolnych specjalizacji
wybór dowolnych kursów w ramach specjalizacji
wybór dowolnych kursów fakultatywnych z całej oferty kursowej IR

Warunkiem zaliczenia kolejnych lat studiów jest zgromadzenie odpowiedniej liczby punktów: po pierwszym roku 60 pkt ECTS, po drugim roku 120 punktów ECTS.

W ramach studiów magisterskich Instytut Religioznawstwa oferuje trzy specjalizacje:

1. MITY I IDEE RELIGIJNE (zob. Charakterystykę specjalizacji, treści i efekty kształcenia oraz profil Absolwenta)

2. WSPÓŁCZESNE PROBLEMY RELIGII  (zob. Charakterystykę specjalizacji, treści i efekty kształcenia oraz profil Absolwenta)

3. ANTROPOLOGIA RELIGII (zob. Charakterystykę specjalizacji, treści i efekty kształcenia oraz profil Absolwenta)

Aby zrealizować daną specjalizację należy w ciągu dwóch lat studiów ukończyć przyporządkowane do niej kursy za minimum 38 ECTS (zob. listę kursów w specjalizacjach „ANTROPOLOGIA RELIGII"; „MITY I IDEE RELIGIJNE"; „WSPÓŁCZESNE PROBLEMY RELIGII"). Pozostałe kursy student realizujący specjalizację może dobierać w sposób dowolny z całej oferty kursów przygotowanej przez Instytut Religioznawstwa.

Decyzję o wyborze specjalizacji (lub o realizowaniu programu bez specjalizacji) student podejmuje wypełniając deklarację otrzymywaną w sekretariacie Instytutu Religioznawstwa w chwili wpisu na studia. Deklaracja ta składana jest na miejscu dlatego warto wcześniej zapoznać się z programem specjalizacji ich charakterystyką (zob. „CHARAKTERYSTYKA SPECJALIZACJI ANTROPOLOGIA RELIGII"; „CHARAKTERYSTYKA SPECJALIZACJI MITY I IDEE RELIGIJNE"; „CHARAKTERYSTYKA SPECJALIZACJI WSPÓŁCZESNE PROBLEMY RELIGII"), żeby dokonać przemyślanego wyboru.

Warto wiedzieć również, że:

  • Limit miejsc na specjalizacjach wynosi 10. W uzasadnionych przypadkach liczba ta może zostać zmieniona, o czym decyduje z-ca dyrektora ds. studenckich.
  • Decyzja o uruchomieniu specjalizacji w danym roku akademickim jest podejmowana na podstawie liczby zgłoszeń. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń (mniej niż 6) specjalizacja nie jest uruchamiana. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na specjalizację decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Jeżeli student nie zostanie przyjęty na wybraną specjalizację (z powodu zbyt dużej liczby zgłoszeń) lub gdy wybrana specjalizacja nie zostanie uruchomiona (z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń) student może zostać przyjęty na inną specjalizację, na której są wolne miejsca, pod warunkiem, że w złożonej deklaracji zgłoszeniowej wybrał opcjonalnie taką specjalizację. W takim przypadku studenci są automatycznie przyjmowani na inne specjalizacje, na których są wolne miejsca – według kolejności, w jakiej wskazali opcjonalnie deklarowane specjalizacje. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


Zważywszy, że ukończenie poszczególnych specjalizacji potwierdzane jest otrzymaniem odpowiedniego dokumentu (w postaci suplementu do dyplomu), a liczba 38 ECTS potrzebnych do ukończenia danej specjalizacji pozostawia znaczny margines na dowolne kształtowanie własnego programu zarówno w obrębie specjalizacji, jak i poza nią, realizowanie studiów magisterskich w formie specjalizacji wydaje się być, poza szczególnymi przypadkami, zalecaną formą religioznawczych studiów magisterskich.

Dodatkowymi zasadami obowiązującymi studentów religioznawczych studiów magisterskich jest:

  • konieczność uczestnictwa w trakcie 2 roku studiów w lektoracie języka obcego (60 h);
  • konieczność ukończenia przynajmniej jednego kursu prowadzonego w języku angielskim (może to być kurs realizowany w ramach kursów ogólnokierunkowych, kursów powiązanych z blokami lub ścieżkami, bądź jakikolwiek inny kurs realizowany w Instytucie Religioznawstwa, lub – za zgodą z-cy dyrektora ds. studenckich – poza nim, jeśli związany jest z tematyką religioznawczą).

Podsumowując, student religioznawczych studiów magisterskich powinien w ciągu dwóch lat trwania studiów ukończyć 7 kursów ogólnokierunkowych, zdobyć 38 ECTS za kursy w ramach wybranej specjalizacji, lub 12 x 6 ECTS z poszczególnych bloków, jeśli studiuje bez specjalizacji oraz ukończyć lektorat języka obcego (60 h) i przynajmniej jeden kurs w języku angielskim. Pozostałe punkty potrzebne do uzyskania minimum 60 ECTS za 1 rok i 120 ECTS za 2 rok student zdobywa wybierając dowolne kursy z oferty przygotowanej przez Instytut Religioznawstwa. Religioznawcze studia magisterskie kończą się napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym.

 

KURSY W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH SPECJALIZACJI:

 

 

Mity i idee religijne

         
Przedmiot forma zaliczenia ECTS wykład ćwiczenia razem
Religia starożytnego Egiptu (A/08) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Kultura i filozofia islamu (A/14) egzamin 5 pkt.  30 30 60
Kosmologia Iranu (A/15) zaliczenie 2 pkt. 30   30
Mitologia aztecka (A/75) zaliczenie 3 pkt.   30 30
Mitologia germańska (A/76) zaliczenie 3 pkt.   30 30
Mitologia węgierska (A/20) egzamin 3 pkt.   30 30
Religia Majów (A/83) zaliczenie 3 pkt.   30 30
Religie w imperium Inków (A/77) zaliczenie 3 pkt.    30 30
The Phenomena of the Tantric Traditions in Indian Religions (A/80) egzamin 4 pkt. 30   30
Religion in European and Middle Eastern Media: The Jewish and Israeli Case (I/82) zaliczenie 4 pkt. 30   30
Teoria mitu (B/05) zaliczenie 4 pkt.  30  30  60 
Religie neopogańskie i narodowochrześcijańskie Europy (B/07) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Podróże zaświatowe (B/45) egzamin 3 pkt.   30 30
Wokół obrazu Boga (D/11) egzamin 3 pkt.   30 30
Monastycyzm chrześcijański (F/29B) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Idee późnego antyku (F/33) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Gnoza starożytna (F/35) egzamin 3 pkt. 30   30
Sufizm i joga w dziele Dara Shikuha (B/62) egzamin  3 pkt.  30   30
Yoga in Theory and Practice (A/85) egzamin 4 pkt.   30 30
Tolkien, mit, religia (I/03) zaliczenie 2 pkt. 30   30
Wątki i motywy ezoteryczne w kulturze masowej (I/17) egzamin 3 pkt.   30 30
Wybrane problemy sztuki i ikonografii religijnej (A/84) egzamin 3 pkt.   30 30
Początki chrześcijaństwa - źródła, geneza i dzieje (F/36) egzamin 3 pkt. 30   30
Magia wczoraj i dziś (I/21) egzamin 3 pkt.   30 30
Religijne aspekty utopii społeczno - politycznych (I/34) zaliczenie  2 pkt.   30  30 
Elementy sakralne i symbole religijne w kulturze Japonii (A/81) egzamin 3 pkt.   30 30
Filozofia kultury (E/10) egzamin 3 pkt.   30 30
Herezje średniowieczne (F/09) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Wybrane zagadnienia z antropologii filozoficznej - Homo mentiens (F/19)  egzamin 3 pkt.    30  30
Mistyka chrześcijańska (F/38) egzamin 3 pkt.   30 30
Christian - Jewish relations in Poland after 1981 (I/81) zaliczenie 4 pkt.   30 30
Ziemia święta żydów, chrześcijan i muzułmanów: przeszłość i współczesność (A/69) egzamin 3 pkt. 30   30
Język hebrajski dla religioznawców (grupa początkująca) (J/02pz / J/02p) egzamin 4 pkt.    60 60
Język perski dla początkujących (J/03pz / J/03p) egzamin 4 pkt.   60 60
Język perski dla zaawansowanych (J/03a / J/03) egzamin 4 pkt.   60 60

Razem: 

 

122 pkt.

450

 900

1350

 

 

Współczesne problemy religii

         
Przedmiot forma zaliczenia ECTS wykład ćwiczenia razem
Wyznania religijne współczesnej Polski (A/47) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Chrześcijaństwo w Afryce subsaharyjskiej i jej diasporze w perspektywie społecznej (C/24) egzamin 3 pkt.   30 30
Dialog katolicko - judaistyczny (A/66) egzamin 3 pkt. 30   30
Modernity and Islamic Social and Political Thought (A/82) zaliczenie 4 pkt.   30 30
Na tropach duchowości (D/09) egzamin 3 pkt.   30 30
Religia i media masowe we współczesnym świecie (C/26) egzamin 3 pkt.   30 30
Rozprawy o metodach (E/28) egzamin 3 pkt.   30 30
The Narration of Possession (E/29) egzamin 4 pkt.   30 30
Miasto, przestrzeń, religia. Społeczno-religijne wymiary miejsca (C/25) egzamin 3 pkt.   30 30
Zwrot teologiczny postmodernizmu (E/09) zaliczenie  2 kt.    30  30 
Spotkania kultur i religii: obrazy z literatury współczesnej (D23) zaliczenie 3 pkt.   30 30
Psycholog, lekarz, kapłan w trosce o zdrowie psychiczne człowieka (D/25) egzamin 3 pkt.   30 30
Psycholog, lekarz, kapłan w trosce o zdrowie psychiczne człowieka II (D/27) egzamin 3pkt.   30 30
Acts of Religion: Oath, Prayer, Parable in Contemporary Philosophy (E/27) egzamin 4 pkt. 30   30
Dzieje polskich badań religioznawczych (I/31) egzamin  5 pkt. 30 30 60
Spirituality and its Development: Psychological Theories (I/50) egzamin 4 pkt.   30 30

Razem: 

 

55 pkt.

 120

420

540

 

Antropologia religii

         
Przedmiot forma zaliczenia ECTS wykład ćwiczenia razem
Ciało w nurtach tantrycznych (A/74)  egzamin 4 pkt.   30 30
The Symbolism of Blood (B/55A) egzamin 6 pkt. 30 30 60
Psychologia kulturowa (D/06) egzamin 3 pkt.   30 30
Psychologia modlitwy (D/26) egzamin 3 pkt.   30 30
Etyka (E/02) egzamin  5 pkt.  30   30  60
Psychologia magii (D/28) egzamin 3 pkt.   30 30
Religie Australii i Oceanii (A/22) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Struktura sacrum (B/02) egzamin 5 pkt.  30 30 60
Strukturalizm w badaniach religioznawczych (B/61) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Tabu (B/63) egzamin 5 pkt. 30 30 60
Teorie totemizmu (B/64) egzamin 3 pkt.    30 30
Therianthropy and theriomorphism in Indian religion (B/65) egzamin 4 pkt.   30 30
Tradycje mistyczne nurtubhakti (A/79) egzamin 3 pkt.    30 30

Razem: 

 

54 pkt.

 1800

390

570

 

POZOSTAŁE ZASADY

Z oferty kursowej poza IR UJ student może zrealizować nie więcej niż 10 pkt ECTS w ciągu całych studiów.

 

SEMINARIUM MAGISTERSKIE

Studenci II roku studiów II stopnia zobowiązani są do uczestnictwa w seminarium magisterskim. Seminarium magisterskie nie jest powiązane z realizowanymi specjalizacjami. Zobacz wykaz seminariów magisterskich prowadzonych w naszym Instytucie.

Tytuł magistra uzyskuje się na podstawie pracy magisterskiej i jej obrony w postaci egzaminu.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec