Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Periodyki Instytutu Religioznawstwa

"Studia Religiologica"

studia relStudia Religilogica - Rocznik wychodzący od 1977 roku. Ukazuje się w serii "Zeszyty Naukowe UJ". Pierwszym redaktorem naczelnym "Studia Religiologica" był Jan Pawlica (1977-1979), później Jacek M. Majchrowski (1980-1987), Jan Drabina (1988-2009). Od 2010 roku redaktorem naczelnym "Studia Religiologica" jest dr hab. Andrzej Szyjewski, prof. UJ. Wśród numerów tematycznych znalazły się np.: "Problemy religijne Europy nowożytnej i współczesnej" (z. 40), "Chrześcijaństwo antyczne" (z.39), "Mit w badaniach religioznawców" (z. 38), "Buddyzm" (z. 37), "Religie a wojna i terroryzm" (z. 36), "Antropologia religii. Studia i szkice" (z. 35), "Religie i religijność w Polsce" (z. 34), "Absolut - Istota Najwyższa - Bóg w religiach i dociekaniach filozoficznych" (z. 33). Od kilku lat każdy pierwotną wersją czasopisma jest wersja online, choć raz w roku ukazuje się również jego wersja papierowa. Periodyk publikuje Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

Strona internetowa "Studia Religiologica"

 

"Nomos. Czasopismo Religioznawcze"

nomos

Czasopismo ukazujące się od 1992 roku i wydawany przez Zakład Wydawniczy Nomos. Jego pierwszym redaktorem naczelnym był Włodzimierz Pawluczuk. Warto podkreślić, że w pierwotnym składzie redakcji jej członkami byli także m. in. uczeni z Ukrainy: prof. Natalia Czernysz i dr Eugeniusz Sinicyn ze Lwowa. W 1999 roku zmieniono formułę i przyjęto, że pismo redaguje zespół pracowników Instytutu Religioznawstwa, a redaktor tomu jest wyznaczany osobno do każdej publikacji. Funkcję stałego sekretarza redakcji "Nomosu. Kwartalnika Religioznawczego" pełni Henryk Hoffmann. Od samego początku Kwartalnik ma charakter tematyczny. Pierwsze jego numery były poświecone następującym problemom: "Gnoza i neognoza oraz Nowe Ruchy religijne", "Religie i Kościoły w postkomunistycznej Europie", "Religia i umysł", zaś najnowsze: "Dualizm", "Szkice o symbolice religijnej", "Na tropach duchowości", "Studia nad kultem Dionizosa" i wiele innych.

Strona internetowa Nomos. Kwartalnik religioznawczy

 

"Ex Nihilo. Periodyk Młodych Religioznawców"

ExNihiloEx Nihilo to periodyk naukowy młodych religioznawców wydawany od 2009 roku. Pismo znajduje się na ministerialnej liście czasopism punktowanych. Na jego łamach publikowane są artykuły naukowe, recenzje, eseje, wywiady, sprawozdania z badań i relacje z wypraw badawczych. Autorami tekstów są studenci, doktoranci i absolwenci Instytutu Religioznawstwa, a także studenci i doktoranci z innych Instytutów oraz uczelni, zainteresowani tematyką religioznawczą.

Strona internetowa Ex Nihilo