Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

dr Maciej Czeremski

Kontakt

Zakład Fenomenologii Religii, Collegium Broscianum, ul. Grodzka 52, s. 13B
tel. (12) 6631750

Zainteresowania

 • etnoreligioznawstwo
 • semiotyka religii
 • specyfika światopoglądu społeczności tradycyjnych i jego ekspresji (mit, magia, tabu, totemizm)

Publikacje

Książki

 • Struktura mitów. W stronę metonimii, Nomos, Kraków 2009.

Rozdziały w monografiach zbiorowych

 • Ewolucja pojmowania terminu „mit" [w:] (red.) E. Przybył , Religia wobec historii, historia wobec religii, Nomos, Kraków 2006, s. 151-166.
 • Baba-Jaga i królewny. Postać kobiety w bajce magicznej [w:] (red.) K. Leszczyńska, A. Kościańska ,Kobiety i religie, Nomos, Kraków 2005, s. 513-524.
 • Czy ideologia muzułmańskiego fundamentalizmu ma charakter mitologiczny? [w:] (red.) A. Joniak-Lüthi, A. F. Majewicz , Nie tylko Europa. Wybór materiałów z I Ogólnopolskiej Konferencji Orientalistów w Ciążeniu nad Wartą, Wyd. UAM, Poznań 2005, s. 155-178.
 • Imperatyw struktur mitologicznych muzułmańskiego fundamentalizmu [w:] (red.) R. Garpiel, K. Leszczyńska , Sztuka perswazji. Socjologiczne, psychologiczne i lingwistyczne aspekty komunikowania perswazyjnego, Nomos, Kraków 2004, s. 76-88.
 • Rola emocji w królewskich rytuałach przejścia Zatoki Gwinejskiej, [w:] (red.) K. Kaliszewska i wsp. , Emocja. Subiektywne doświadczenie czy zdarzenie interpersonalne?, Wydawnictwo Naukowe Bogucki , Poznań 2004, s. 168-177.
 • Mit jako korelator zachowań społecznych [w:] (red.) E. Przybył , Ostatnie przed wielkim milczeniem. Język a religia, Nomos, Kraków 2001, s. 243-250.
 • Zagłada katarów [w:] (red.) E. Przybył , Oblicza gnozy, Nomos, Kraków 2000, s. 85-96.

Artykuły

 • Struktura polityczna a problem sakralnego statusu ziemi w wierzeniach Jorubów, „Przegląd Religioznawczy" 225 (2007), s. 3-12.
 • Metafora a metonimia w strukturze mitów: kognitywna reinterpretacja, „Przegląd Religioznawczy" 223 (2007), s. 191-201.
 • Utopia i mit, „Obóz" 45/46 (2006), s. 17-31.
 • Duch i maszyna: Muzyka Cold Meat Industry, „Nomos" 43/44(2003), s. 105-118.
 • Sakralne aspekty władzy, [w:] E. Przybył (red.), Nadprzyrodzone, Nomos, Kraków 2003, s. 142-148.

Recenzje

 • Antropologiczny klucz do proroka (recenzja), „Ha!art" 13 (2003).