dr hab. Tomasz Sikora

SikoraKontakt

Zakład Fenomenologii Religii, Collegium Broscianum (ul. Grodzka 52), pokój: 13B
tel.: (12) 6631750

Publikacje

Książki

 • Użycie substancji halucynogennych a religia. Perspektywy badawcze na przykładzie zagadnień rytuału i symbolizacji, Kraków 1999.
 • EUOI. Studia z symbolizmu i metaforyzacji katoptrycznej, Kraków 2004.

Teksty w monografiach zbiorowych

 • Z zagadnień symboliki kadzidła w tradycji żydowskiej, w: J. Bomba [red.] Miłość. Studia i szkice w uznaniu dla Janiny Haubenstock, Kraków 1995, s. 91 – 97.
 • Über einige Aspekte der religiösen Symbolbildung, [w:] Biblioteka Ekumenii i Dialogu, t. 6, Kraków 1998, s. 157-161.
 • Semiotyczne aspekty midraszu. Z zagadnień nieprzekładalności literatury kabalistycznej, [w:] Duchowość żydowska w Polsce, (red.) M. Galas , Kraków 2000, s. 61-69.
 • Temporalne i soteriologiczne aspekty symboliki liczby osiem w tradycji żydowskiej, [w:] Tajemnica czasu i religie, I. Trzcińska (red.), Kraków 2005, s. 118-131.
 • Zagadnienie homofonii, [w:] Religia – system – ewolucja, I. Trzcińska (red.), Kraków 2006, s. 121-130.
 • Pojęcie nicości w chasydyźmie – przykład homofonicznej gry językowej, [w:] Światło i słońce. Studia z dziejów chasydyzmu, M. Galas (red.), Kraków 2006, s. 1-13.
 • Wąż – światło – czas. Impresje hermeneutyczne, [w:] Religia - światło – czas, I. Trzcińska (red.), Kraków 2007, s. 1-35.
 • Zamiast wstępu: religioznawstwo I parapsychologia, w: E. de Martino, Świat magiczny. Prolegomena do historii magizmu, przeł. B. Nuzzo, Kraków 2011, s. VII – XI.
 • Zagadnienia kognitywizmu religioznawczego, w: S. Atran, Ewolucyjny krajobraz religii, przeł. M. Kolan, Kraków 2013, s. IX - XXIV.
 • Louis Dumont – między hierarchią i egalitaryzmem, [w:] L. Dumont, Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje, przeł. A. Lebeuf, Kraków 2009, s. IX – XXIV.

Artykuły

 • Midrash and semiotics – some considerations on the case of R. Natan Nata Spira of Cracow, "Studia Judaica" 2/4 (1999), s. 197-202.
 • Nihilologia rediviva, [w:] Wokół nihilizmu, G. Sowinski (red.), Kraków 2001, s. 1-20.
 • Religia – podmiot – komunikacja, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy" 34/36 (2001), s. 270-277 (także w: Definicja religii. Studia i szkice, M. Karas (red.), Kraków 2002, s. 159-166).
 • Mitologem Tezcatlipoka-Quetzalcoatl – próba interpretacji, w: "Studia Religiologica", 35 (2002), s. 69-90.
 • Symbolika barw w mistyce żydowskiej – prolegomena, „Studia Judaica" 22 (2003), s. 47-77.
 • Inicjacja Bwiti, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa" 3-4 (2003), s. 146-148.
 • Apokalipsa 21: 1; 10:6 – próba egzegezy, "The Peculiarity of Man" 9 (2004), s. 73-84.
 • Z zagadnień symbolicznej waloryzacji prostytucji w Biblii hebrajskiej. Próba ujęcia interdyscyplinarnego, w: "Ex Nihilo", 1 (3)/2010, s. 11 – 25.
 • Cara'at – problem interpretacji, w:"Studia Judaica" XII, 1 – 2 (23 – 24) 2009, s. 1 – 22.
 • Wstręt i śmierć socjogenna w Biblii hebrajskiej – prolegomena, w: "Studia Judaica XIV", 2 (28) 2011, s. 229 – 252.

Recenzje

 • Gershom Scholem, Mistycyzm żydowski, Warszawa 1997, „Nomos. Kwartalnik Religioznawczy" 17 (1997), s. 120-125.
 • Joseph Dan, The 'Unique Cherub' Circle. A School of Mystics and Esoterics in Medieval Germany. Texts and Studies in Medieval and Early Modern Judaism 15, Tübingen 1999,"Studia Judaica" 2/4 (1999), s. 281-288 [po niemiecku: "Judaica. Studien und Beiträge zum Verstehen des Judentums", 56/1 (2000), s. 50-53].
 • Peter Schäfer, Shaul Shaked (hrsg), Magische Texte aus der Kairoer Geniza, Band III, Texte und Studien zum Antiken Judentum 72, Tűbingen 1999, "Studia Judaica" 2/6 (2000), s. 304-305 [po niemiecku: "Judaica. Studien und Beiträge zum Verstehen des Judentums" 57/1 (2001), s. 171-173.
 • Rachel Elior (ed.), The Sabbatian Movement and Its Aftermath: Messianism, Sabbatianism and Frankism, Vol. I-II, 594 p. (Hebrew Section), 122 p. (English Section), Jerusalem Studies in Jewish Thought, XVII/2001, [w:] Scripta Judaica Cracoviensia, Kraków 2002, vol. I, s. 133-135.
 • Peter A. Hayman, Sefer Yeşira. Edition, Translation and Text-Critical Commentary, Texts and Studies in Ancient Judaism 104, Tűbingen 2004, "Studia Judaica. Studien und Beiträge zum Verstehen des Judentums" 61/2 (2005), s. 171-172.
 • Andrzej Wierciński, „Studia Judaica" 7 (2004), s. 167-169.
 • Peter Schäfer, The Origins of Jewish Mysticism, w: The Polish Journal of Biblical Research 10, 1 – 2 (19 – 20) 2011, s. 171 – 174.

Przekłady

 • Oskar Goldberg, Ludy. Bogowie. Światy, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa", 4 (1999), s. 60-65 (wstęp, przekład, komentarz).
 • Rachel Elior, 'Słowa Pańskie' Jakuba Franka: mistyczna automitografia – nihilizm religijny i wizja wolności mesjańskiej jako urzeczywistnienie mitu i metafory, [w:] Duchowość żydowska w Polsce, M. Galas (red.), Kraków 2000, s. 229-236 (przekład).
 • Pirkei de rabbi Eliezer (Rozdz. XXXIV O śmierci i zmartwychwstaniu człowieka), „Studia Judaica" 8 (2005), s. 273-278 (wstęp i przekład).
 • R. A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, przeł. A. Musiał, T. Sikora, A. Szyjewski, Kraków 2007, s. 367 - 487.
 • Oskar Goldberg, Rzeczywistość Hebrajczyków, przełożył i wstępem opatrzył Tomasz Sikora, Kraków 2012.

Redakcje naukowe

 • V. Tuner, Las symboli. Aspekty symbolizmu Ndembu, Kraków 2006.
 • M. Idel, Kabała. Nowe perspektywy, Kraków 2006.
 • R. A. Rappaport, Rytuał i religia w rozwoju ludzkości, Kraków 2007.
 • D. Sperber, Symbolizm na nowo przemyślany, Kraków 2008.
 • L. Dumont, Homo Hierarchicus. Studium systemu kastowego w Indiach, Kraków 2008.
 • G. Widengren, Fenomenologia religii, Kraków 2008.
 • L. Dumont, Homo hierarchicus. System kastowy i jego implikacje, Kraków 2009.
 • E. de Martino, Świat magiczny. Prolegomena do historii magizmu, Kraków 2011.

Sprawozdania

 • [wspólnie z S. Schreiner], Jewish Spirituality in Poland – Nachlese zu einer Konferenz in Krakau, „Frankfurter Judaistische Beiträge" 26 (1999), s. 93-95 [po polsku:Konferencja n.t.: Duchowość żydowska w Polsce. Kraków 26-28 IV 1999, „Studia Judaica" 2 (1999), s. 119-120].
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec