Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Zakłady

Zakład Fenomenologii i Antropologii Religii

Zakład zajmuje się teoretyczną refleksją nad naturą religii, zwłaszcza w kontekście porównawczym i hermeneutycznym, a także stanem religioznawstwa jako dyscypliny. Jednym z głównych nurtów refleksji jego pracowników jest antropologia religii traktowana jako synteza dotychczasowego dorobku religioznawczej etnologii i ekologii religii oraz badań religii prowadzonych zarówno przez antropologię kulturową i fizyczną, archeologię, socjobiologię, memetykę, neuropsychologię, filozofię i in. Zainteresowania członków zakładu rozciągają się od semiotyki religioznawczej, poprzez archeostronomię, gender studies, islamistykę, po mitoznawstwo. Więcej

Pracownicy

prof. dr hab. Andrzej Szyjewski - kierownik Zakładu
dr Maciej Czeremski
dr hab. Małgorzata Sacha
dr hab. Tomasz Sikora
________________________________________

Zakład Filozofii Religii

Zakład Filozofii Religii zajmuje się filozoficzną refleksją nad religią. Prezentowane są wybrane nowoczesne wątki filozofii religii oraz historia filozoficznych badań religii. Główne przedmioty zainteresowań pracowników zakładu to: historyczna relacja wiary i rozumu, teorie Boga, teorie sekularyzacji, filozoficzne koncepcje mitu, historyczne spory o granice poznania religijnego itd. Poza tym w Zakładzie prowadzone są badania o charakterze historyczno filozoficznym, analizowany jest nowożytny spór: nauka a religia oraz zagadnienia etyczne i bioetyczne. Badane są także wybrane kwestie z antropologii filozoficznej. Więcej

Pracownicy

dr hab. Krzysztof Mech - kierownik Zakładu
dr Urszula Idziak-Smoczyńska
dr Stefan Klemczak
________________________________________

Zakład Historii Chrześcijaństwa

Pracownicy zakładu zajmują się historią i kulturą Kościołów chrześcijańskich od ich powstania do czasów współczesnych, a także historią idei religijnych i wyznaniami religijnymi w Polsce.

Pracownicy

dr hab. Rafał Łętocha - kierownik Zakładu
dr Piotr Czarnecki
dr hab. Elżbieta Przybył –Sadowska
dr Maciej Strutyński
________________________________________

Zakład Historii Religii

Zakład zajmuje się historią i teorią religii, historyczną antropologią religii a także historią religioznawstwa w kontekście rozwoju nauk humanistycznych. Zainteresowania jego pracowników skupiają się na badaniu religii starożytnych basenu Morza Śródziemnego (religia starożytnych Greków, antropologia ofiary, orfizm i kulty misteryjne, historia mitologii antycznej), religii starożytnego Egiptu; wybranych tradycji religijnych przedchrześcijańskiej Europy; religii subkontynentu indyjskiego - zwłaszcza religii Bengalu i nurtów tantrycznych; religii Chin, zwłaszcza taoizmu; orientalnych Nowych Ruchów Religijnych; problematyki doświadczenia religijnego/mistycznego. Od roku akademickiego 2016/2017 Zakład Historii Religii prowadzi otwarte seminarium poświęcone tekstom religijnym i filozoficznym Późnego Antyku (neoplatonizm, Corpus Hermeticum, Wyrocznie Chaldejskie, poematy orfickie, alchemia grecka, pisma chrześcijańskie) i ich recepcji w epoce nowożytnej (Hermetyzm, Ezoteryzm).

Pracownicy

dr hab. Lech Trzcionkowski - kierownik Zakładu
dr Robert Czyżykowski
dr Wiesław Bator
dr Daria Szymańska-Kuta

________________________________________

Zakład Psychologii Religii

Zakład prowadzi badania i analizy teoretyczne dotyczące problematyki duchowości, metodologicznych aspektów badań nad religijnością, roli religii w procesach adaptacji kulturowej imigrantów i uchodźców, oraz kształtowania się obrazu Boga. Ponadto od 12 lat z Zakładem współpracuje dr David Hay z Uniwersytetu Aberdeentam, który zajmuje się badaniami biologicznych podstaw doświadczeń religijnych.

Pracownicy

prof. dr. hab. Halina Grzymała - Moszczyńska - kierownik Zakładu
dr Andrzej Molenda
________________________________________

Zakład Socjologii Religii

Zakład koncentruje się na socjologicznej analizie religii. Jego pracownicy prowadzą zarówno badania nad teoretycznymi podstawami socjologii religii (w ujęciach klasycznych, neoklasycznych i najnowszych), jak i empiryczne badania religii (przy użyciu metod jakościowych). W obszarze zainteresowań Zakładu leżą zarówno zjawiska uniwersalne (np. świątynia jako model uniwersum, kalendarze sakralne, kanibalizm, śmierć), jak i współczesne przemiany religii i religijności w Polsce i w wymiarze globalnym, relacje religii i nowoczesności, sekularyzacja, nowe ruchy religijne, nowa duchowość, New Age, fundamentalizm, współczesne rytuały religijne i wielokulturowość.

Pracownicy

dr hab. Dominika Motak - kierownik Zakładu
dr Małgorzata Zawiła

________________________________________

Pracownia Dokumentacji Wyznań Religijnych w Polsce

Pracownicy:

dr Piotr Czarnecki – kierownik Pracowni

________________________________________

Pracownia Historii Relacji Chrześcijańsko-Żydowskich

Pracownicy:

prof. dr hab. Krzysztof Pilarczyk – kierownik Pracowni