Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Religia Majów (A/83)

Prowadzący: dr hab. Kazimiera Mikoś, prof. UJ
semestr: zimowy
2 ECTS
30 godzin
konwersatorium
Forma zaliczenia: zaliczenie na ocenę
Poziom: średniozaawansowany
Język wykładowy: polski

Opis kursu: Majowie stworzyli najwyżej rozwiniętą i najdłużej trwającą cywilizację indiańską na obszarze Mezoameryki. Jej początki sięgają co najmniej pierwszej połowy I tysiąclecia p.n.e. Kształtowała się wówczas w ścisłym związku z najstarszą (według dotychczasowych ustaleń) cywilizacją Mezoameryki – olmecką, o czym świadczą odkrycia archeologiczne z 2013 r. w Ceibal (Gwatemala). W rezultacie dwie wcześniejsze, konkurencyjne teorie dotyczące pochodzenia majańskiej cywilizacji zostały zakwestionowane. Fakt ten będzie na zajęciach wykorzystany w wyjaśnieniu na konkretnych przykładach, czym są i jaką rolę pełnią teorie w badaniach naukowych. Wcześniej znane związki cywilizacji majańskiej z olmecką zostaną pokazane między innymi na przykładzie symbolu zwanego lazy-S, obecnego wyraziście na zabytkach olmeckich, który przetrwał do dziś w sztuce zdobniczej Majów.
Kurs jest poświęcony religii Majów, głównie ich wierzeniom i kultom, ale ze względu na początki cywilizacji majańskiej musi obejmować także podstawowe dane dotyczące cywilizacji olmeckiej oraz, z różnych powodów, także innych wielkich cywilizacji mazoamerykańskich. Uwzględnione ponadto zostaną osiągnięcia cywilizacyjne Majów, głównie ich astronomia (kalendarz) i pismo, jedyny odczytany system znaków graficznych Indian amerykańskich w ogóle, będący pismem sensu stricto, zwłaszcza że zarówno kalendarz jak i pismo Majów mają związek z ich religią.
Przygotowując się do zajęć, wszyscy uczestnicy kursu będą mogli się zapoznać samodzielnie z treścią Popol Vuh, najważniejszego tekstu źródłowego dotyczącego religii Majów, ponieważ istnieją jego wydania polskie, oraz z czterema zaledwie, zachowanymi w różnym stanie, kodeksami majańskimi (kodeksowymi rysunkami), dostępnymi za pośrednictwem Internetu.
Źródła archeologiczne są bardzo obfite, stąd na zajęciach zostaną zaprezentowane w niewielkim wyborze, ale studenci otrzymają informację, jak poszerzać samodzielnie wiedzę w tym zakresie, a także wiedzę o religii Majów w ogóle i ich cywilizacji. Dowiedzą się o zawartości tekstów źródłowych, ich przekładach i innych ważnych publikacjach, użytecznych leksykonach, z jakich stron internetowych najlepiej korzystać, gdzie mogą uczestniczyć w kursach pisma majańskiego, jakie instytucje zajmują się szczególnie naukowymi badaniami cywilizacji majańskiej i mezoamerykańskich w ogóle, wspieraniem takich badań itp.).
Badania cywilizacji majańskiej i innych cywilizacji mezoamerykańskich, zwłaszcza archeologiczne, rozwijają się bardzo dynamicznie. Stąd podczas trwania kursu najświeższe odkrycia i ustalenia ich dotyczące będą omawiane na bieżąco. I wreszcie, zwrócona zostanie uwaga na trwałość majańskiej tradycji religijnej, której część jest wspólna ludom Mezoameryki, np. wiara w naguale, która sięgając co najmniej czasów olmeckich, jest wciąż żywa w społecznościach majańskich oraz innych Indian Mezoameryki czy wiara w chaków na Jukatanie, której odpowiada między innymi wiara w niemajańskich chaneków w stanie Veracruz (Meksyk). Niektóre elementy tej wciąż częściowo żywej tradycji są dziś wykorzystywane w sztuce, rozrywce, turystyce itp. Przykłady: film Mela Gibsona Apocalipto (będzie można na zajęciach wychwycić w nim wpadki scenograficzne), grota Actun Tunichil Muknal w Belize, wciąż wiązana przez Majów z wejściem do podziemnej krainy zmarłych (nie jest to jedyne takie miejsce na obszarze Mezoameryki), należąca dziś do największych atrakcji turystycznych na Jukatanie.

Metody oceny: aktywne uczestnictwo z zajęciach

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec