Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Indywidualny Tok Studiów

Indywidualny Tok Studiów

Szanowni Studenci studiujący w ramach ITS,
Wraz z semestrem letnim roku akademickiego 2017/18 Instytut Religioznawstwa UJ wprowadza obowiązek przedłożenia na początku semestru karty przebiegu ITS, która będzie dokumentacją Państwa warunków zaliczenia poszczególnych kursów realizowanych w ramach ITS. Kartę należy samodzielnie pobrać, wydrukować i wypełnić w porozumieniu z prowadzącymi kursy oraz złożyć podpis pod oświadczeniem dotyczącym znajomości warunków studiowania w ramach ITS. Termin złożenia karty przebiegu ITS upływa w ciągu miesiąca od początku danego semestru. W semestrze letnim 2017/18 termin ten upłynie 30.03.2018.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo w sekretariacie ds studenckich oraz u zastępcy dyrektora IR ds studenckich.

Poniżej znajduje się wzór karty przebiegu ITS:

KARTA ITS

 

Fragment regulaminu studiów UJ regulujący ITS:

V. Indywidualna organizacja i zmiany w ramach toku studiów
§ 24
1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek studenta może wyrazić zgodę
na odbywanie studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania
(indywidualny tok studiów - ITS).
2. Szczegółowe warunki i zasady indywidualnego toku studiów określa rada podstawowej
jednostki organizacyjnej.
3. Indywidualny tok studiów może polegać w szczególności na:
1) modyfikacji sposobu realizacji celów i efektów kształcenia ustalonych w standardach
kształcenia, obowiązujących na danym kierunku studiów i określonym poziomie
kształcenia, sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy
zaliczeń i egzaminów, liczby punktów zaliczeniowych wymaganej do zaliczenia roku
studiów, porządku zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów, wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych,
2) uzyskaniu indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego,
3) eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot,
4) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń z przedmiotów.
4. Student ubiegający się o przyznanie ITS przedstawia kierownikowi podstawowej jednostki
organizacyjnej do zaakceptowania tryb zaliczeń i egzaminów przewidzianych na dany
semestr oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez nauczycieli akademickich
odpowiadających za realizację poszczególnych przedmiotów w danym semestrze.