Indywidualny Tok Studiów

Indywidualny Tok Studiów

Szanowni Studenci studiujący w ramach ITS,
Wraz z semestrem letnim roku akademickiego 2017/18 Instytut Religioznawstwa UJ wprowadza obowiązek przedłożenia na początku semestru karty przebiegu ITS, która będzie dokumentacją Państwa warunków zaliczenia poszczególnych kursów realizowanych w ramach ITS. Kartę należy samodzielnie pobrać, wydrukować i wypełnić w porozumieniu z prowadzącymi kursy oraz złożyć podpis pod oświadczeniem dotyczącym znajomości warunków studiowania w ramach ITS. Termin złożenia karty przebiegu ITS upływa w ciągu miesiąca od początku danego semestru. W semestrze letnim 2017/18 termin ten upłynie 30.03.2018.
Wszelkie dodatkowe informacje uzyskają Państwo w sekretariacie ds studenckich oraz u zastępcy dyrektora IR ds studenckich.

Poniżej znajduje się wzór karty przebiegu ITS:

KARTA ITS

 

Fragment regulaminu studiów UJ regulujący ITS:

V. Indywidualna organizacja i zmiany w ramach toku studiów
§ 24
1. Kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej na wniosek studenta może wyrazić zgodę
na odbywanie studiów według indywidualnego planu studiów i programu nauczania
(indywidualny tok studiów - ITS).
2. Szczegółowe warunki i zasady indywidualnego toku studiów określa rada podstawowej
jednostki organizacyjnej.
3. Indywidualny tok studiów może polegać w szczególności na:
1) modyfikacji sposobu realizacji celów i efektów kształcenia ustalonych w standardach
kształcenia, obowiązujących na danym kierunku studiów i określonym poziomie
kształcenia, sekwencyjnego systemu zajęć i egzaminów oraz modyfikacji formy
zaliczeń i egzaminów, liczby punktów zaliczeniowych wymaganej do zaliczenia roku
studiów, porządku zajęć dydaktycznych w ramach toku studiów, wymiaru godzin
zajęć dydaktycznych,
2) uzyskaniu indywidualnej opieki nauczyciela akademickiego,
3) eksternistycznym zaliczaniu zajęć, w porozumieniu z prowadzącym przedmiot,
4) zmianach terminów egzaminów i zaliczeń z przedmiotów.
4. Student ubiegający się o przyznanie ITS przedstawia kierownikowi podstawowej jednostki
organizacyjnej do zaakceptowania tryb zaliczeń i egzaminów przewidzianych na dany
semestr oraz warunki zaliczeń uzgodnione i zaopiniowane przez nauczycieli akademickich
odpowiadających za realizację poszczególnych przedmiotów w danym semestrze.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec