Statut Koła Naukowego Studentów Religioznawstwa

Rozdział I

Postanowienia Ogólne
§1. Koło Naukowe Studentów Religioznawstwa, zwane dalej Kołem, jest samorządną organizacją o charakterze naukowym i samokształceniowym.
§2. Siedzibą Koła jest Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§3. Koło należy do Rady Kół Naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego.
§4. Koło może być członkiem organizacji krajowych i międzynarodowych. Decyzję dotyczącą przystąpienia do powyższych organizacji podejmuje Walne Zebranie Członków Koła bezwzględną większością głosów.
§5. Celami Koła są: prowadzenie badań naukowych, pogłębianie i rozwijanie zainteresowań naukowych, krzewienie wiedzy religioznawczej, współpraca z innymi studenckimi kołami naukowymi oraz organizacjami o podobnym profilu, integracja środowiska studenckiego.

Rozdział II

Członkowie Koła
§6. Członkowie Koła dzielą się na członków zwyczajnych i honorowych.
§7. Członkami zwyczajnymi Koła są: wszyscy studenci religioznawstwa studiów dziennych i zaocznych. Studenci innych kierunków, którzy dokonają wpisu do Koła u jednego z członków Zarządu.
§8. Osobom szczególnie zasłużonym dla Koła Walne Zebranie Członków Koła, na wniosek Zarządu lub co najmniej dziesięciu Członków Koła, może przyznać tytuł Honorowego Członka Koła.
§9. Członkom zwyczajnym Koła przysługuje: prawo do współdecydowania o losach Koła, poprzez uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Koła; inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zebraniu Członków Koła; czynne prawo wyborcze w wyborach do organów Koła; bierne prawo wyborcze w wyborach do organów Koła, z wyłączeniem osób nie studiujących w Instytucie Religioznawstwa; prawo do korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła, na zasadach ustalonych przez Zarząd; prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Koła; możliwość otrzymania opinii o swej działalności w Kole.
§10. Członkom honorowym Koła przysługuje: prawo do współdecydowania o losach Koła poprzez uczestnictwo w Walnym Zebraniu Członków Koła; prawo do korzystania ze wszelkich urządzeń i zbiorów znajdujących się w posiadaniu Koła, na zasadach ustalonych przez Zarząd; prawo do uczestniczenia we wszystkich formach działalności Koła; możliwość otrzymania opinii o swej działalności w Kole.
§11. Członkostwo ustaje: z chwilą zakończenia studiów w Instytucie Religioznawstwa, bądź w innej jednostce; poprzez wykluczenie na mocy decyzji Walnego Zebrania Członków Koła podjętej większością 2/3 głosów na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, bądź co najmniej dziesięciu członków Koła, w przypadku rażących naruszeń statutu Koła, bądź Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Rozdział III

Organy Koła
§12. Organami Koła Naukowego są: Walne Zebranie Członków Koła; Zarząd Koła; Komisja Rewizyjna.
§13. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa od 1 października do 30 września.
§14. Walne Zebranie Członków Koła: przyjmuje sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej; udziela absolutorium ustępującemu Zarządowi; wybiera członków Zarządu spośród kandydatów zgłoszonych oficjalnie Zarządowi i publicznie ogłoszonych przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zebrania Członków Koła (W przypadku, gdy żaden kandydat nie zgłosi swojej kandydatury na tydzień przed Walnym Zebraniem Członków Koła, kandydaci mogą być zgłaszani tuż przed głosowaniem.); wybiera przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz członków Komisji Rewizyjnej; dokonuje zmian Statutu Koła; decyduje o przynależności Koła do organizacji krajowych i międzynarodowych.
§15. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła jest zwoływane przez Zarząd przynajmniej raz w roku. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła z własnej inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej, Opiekuna Koła lub co najmniej dziesięciu Członków Koła w ciągu miesiąca od złożenia wniosku. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła, które wybiera Organy Koła, odbywa się w kwietniu.
§16. Zarząd Koła ogłasza dzień, na który zwołano Walne Zebranie Członków Koła wraz z proponowanym porządkiem obrad przynajmniej na dwa tygodnie wcześniej. Jeżeli Walne Zebranie Członków Koła zostało zwołane w trybie określonym w punkcie §15 pkt.3, uchwały są prawomocne niezależnie od liczby Członków Koła obecnych za zebraniu.
§17. Obradom Walnego Zebrania Członków Koła przewodniczy Prezes Zarządu. W razie nieobecności Prezesa Zarządu obradom Walnego Zebrania Członków Koła przewodniczy Wiceprezes Zarządu.
§18. Uchwały Walnego Zebrania Członków Koła podejmowane są zwykłą większością głosów.
§19. Głosowanie na Walnym Zebraniu Członków Koła: jest jawne, równe i bezpośrednie; jest tajne w wyborach do Organów Koła lub w każdej innej sprawie, jeśli przewodniczący Zebrania zarządzi tajność głosowania, na wniosek co najmniej dziesięciu Członków Koła.
§20. Zarząd jest powoływany przez Walne Zebranie Członków Koła. Wyboru Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i Skarbnika dokonuje się drogą oddzielnych głosowań.
§21. Do obowiązków Zarządu należy: administrowanie majątkiem Koła, kierowanie i koordynowanie bieżącej działalności Koła.
§22. Do kompetencji Zarządu należy: inicjatywa uchwałodawcza na Walnym Zebraniu Członków Koła, uchwalanie wewnętrznych regulaminów, wydawanie szczegółowych rozporządzeń.
§23. Członkami Zarządu Koła są studenci Instytutu Religioznawstwa.
§24. W skład Zarządu wchodzą: Prezes Zarządu, Wiceprezes, Skarbnik.
§24. Prezes Koła: reprezentuje Koło w kontaktach z Radą Kół Naukowych, uczelnią oraz poza nią; zwołuje zebrania Zarządu; koordynuje i podejmuje decyzje dotyczące bieżącej działalności Koła; podpisuje dokumenty Koła w ciągu tygodnia od otrzymania informacji o pojawieniu się takowych; odpowiada za całokształt działań podejmowanych przez siebie oraz cały Zarząd; przygotowuje raport dotyczący działalności Koła przed Zwyczajnym Walnym Zebraniem Członków Koła; informuje Opiekuna Koła o projektach działań w terminie do tygodnia od zaakceptowania ich na posiedzeniu Zarządu.
§25. Wiceprezes Koła: pomaga Prezesowi Zarządu w realizacji przedsięwzięć inicjowanych przez Koło; nadzoruje i wspomaga komunikację między koordynatorami projektów realizowanych przez Koło oraz szeregowymi członkami Koła; zastępuje Prezesa w sytuacji zrezygnowania z niego z pełnionej funkcji, do czasu powołania nowego Zarządu w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Koła.
§26. Skarbnik Koła: prowadzi dokumentację finansową Koła; przechowuje środki finansowe Koła; zajmuje się pozyskiwaniem i rozliczaniem środków z Rady Kół Naukowych oraz innych źródeł; przyjmuje sprawozdania finansowe od koordynatorów projektów; ogłasza terminy składania dokumentów przez koordynatorów projektów oraz udziela im pomocy w prowadzeniu dokumentacji; informuje Opiekuna Koła o wydatkach Koła.
§27. Odwołanie Zarządu: Odwołanie Prezesa Zarządu jest równoznaczne z odwołaniem pozostałych członków Zarządu. Pisemny i opatrzony uzasadnieniem wniosek w sprawie odwołania Prezesa Zarządu może złożyć: Komisja Rewizyjna, grupa co najmniej dwudziestu członków Koła, Opiekun Koła. Prezes Zarządu może być odwołany większością 2/3 głosów Walnego Zebrania Członków Koła, W przypadku odwołania Prezesa Zarządu następuje głosowanie na nowego Prezesa, Wiceprezesa i Skarbnika.
§28. Odwołanie pozostałych Członków Zarządu (Wiceprezesa, Skarbnika): Pisemny i opatrzony uzasadnieniem wniosek w sprawie odwołania Członków Zarządu może złożyć: Komisja Rewizyjna, grupa co najmniej dwudziestu Członków Koła, Opiekun Koła. Wiceprezes i Skarbnik zostają odwołani większością głosów (50% + 1) Walnego Zebrania Członków Koła. W przypadku odwołania Członka Zarządu następuje głosowanie na nowego Wiceprezesa lub Skarbnika.
§29. Członek Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, który nie otrzymał absolutorium nie może kandydować na żadne stanowisko w KNSR UJ oraz nie może kandydować na stanowisko w Radzie Kół Naukowych z ramienia KNSR.
§30. W przypadku rezygnacji Prezesa Zarządu kompetencje prezesa przejmuje Wiceprezes Koła. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest w przeciągu dwóch tygodni przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej i przez niego jest prowadzone. Zebranie to jest zwoływane tylko w celu wyboru nowego Zarządu.
§31. Jeśli Prezes Zarządu nie jest w stanie sprawować swojej funkcji, informuje o tym Zarząd, jego funkcje przejmuje Wiceprezes, posiadający na czas niedyspozycji Prezesa wszelkie jego uprawnienia.
§32. Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnością działań podejmowanych przez Członków Koła oraz Władze Koła ze Statutem; podejmuje decyzje zwykłą większością głosów; wydaje opinię dotyczącą działania Koła; udziela przyszłemu zarządowi informacji niezbędnych do prowadzenia Koła; pomaga funkcjonującemu Zarządowi.
§33. Członek Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić w skład Zarządu Koła.
§34. Członkami Komisji Rewizyjnej są studenci Instytutu Religioznawstwa.
§35. Komisja Rewizyjna składa się z Przewodniczącego i dwóch członków zwykłych.
§36. W przypadku rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest w przeciągu dwóch tygodni przez Zarząd Koła. Zebranie to jest zwoływane tylko w celu wyboru nowego członka Komisji Rewizyjnej.
§37. Odwołanie członka Komisji Rewizyjnej może nastąpić na pisemny opatrzony uzasadnieniem wniosek Opiekuna Koła, bądź dwudziestu członków Koła. Postępowanie w przypadku odwołania jest analogiczne do postępowania w razie rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej.
§38. Komisja Rewizyjna ma prawo do: wglądu do wszystkich dokumentów Koła; zapraszania członków Zarządu na swoje zebrania; uczestniczenia w zebraniach Zarządu bez prawa głosu.
§39. Komisja Rewizyjna jest odpowiedzialna przed Opiekunem Koła oraz przed Walnym Zebraniem Członków Koła, któremu składa sprawozdanie ze swojej działalności.

Rozdział IV

Opiekun Koła
§40. Opiekun Koła jest powoływany przez Dyrektora Instytutu Religioznawstwa spośród pracowników naukowych Instytutu.
§41. Opiekun Koła: zatwierdza wszystkie projekty oraz imprezy organizowane pod patronatem Koła; zatwierdza zmiany Statutu Koła, dokonane przez Walne Zebranie Członków Koła; składa wniosek o odwołanie Zarządu bądź członka Komisji Rewizyjnej; kontroluje i wspomaga działalność Koła; podpisuje niezbędne dokumenty w ciągu tygodnia od otrzymania informacji o pojawieniu się takowych.
§42. Wniosek o odwołanie Opiekuna składany jest Dyrektorowi Instytutu Religioznawstwa przez Zarząd Koła, po uprzednim przegłosowaniu go na Walnym Zgromadzeniu Koła większością 2/3 głosów.

Rozdział V

Sekcje Koła
§43. Koło ma prawo wyodrębniania sekcji tematycznych. Sekcje te tworzone są na podstawie uchwał Zarządu. Zarząd nadaje, bądź zatwierdza regulamin Sekcji.
§44. Zarząd ma prawo zawieszania i likwidowania sekcji tematycznych Koła z powodu ich niewłaściwego działania, bądź ustania działalności.
§45. Szef sekcji tematycznej Koła: jest powoływany uchwałą Zarządu na wniosek członków sekcji, składa co rok sprawozdanie z działalności sekcji na Walnym Zebraniu Członków Koła.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe
§46. Zmiana Statutu Koła następuje na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków Koła większością 2/3 głosów. Wniosek w tej sprawie może złożyć: Zarząd, Komisja Rewizyjna, Opiekun Koła, grupa co najmniej 20 członków Koła.
§47. Statut wchodzi w życie z dniem 4 grudnia 2012.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec