Indywidualny Tok Studiowania

Przyznanie Indywidualnego Toku Studiowania stanowi wstępny warunek ubiegania się o specjalne tryby rozliczania poszczególnych kursów. Student, któremu przyznano Indywidualny Tok Studiowania ma obowiązek natychmiastowego poinformowania o tym fakcie każdego prowadzącego zajęcia, w których uczestniczy i ustalenia z nim szczegółów indywidualnej formy ich rozliczenia. Prowadzący kursy, z którymi nie uzgodniono takich warunków mają prawo zastosować standardowe zasady zaliczenia obowiązujące dla danego kursu i na ich podstawie odmówić jego zaliczenia (np. po przekroczeniu dopuszczalnej liczby nieobecności).