Zapraszamy do studiowania na IRUJ

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest miejscem wyjątkowym. Jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, w którym można podjąć krytyczne, interdyscyplinarne studia nad religią – religioznawstwo połączone z porównawczymi studiami nad kulturą.

Religioznawstwo jest dyscypliną naukową, która narodziła się w wyniku uniezależnienia badań nad religią od konfesyjnej teologii. Nie jest katechezą ani teologią. Dla religioznawcy religia nie jest wyznaniem wiary, lecz wyzwaniem intelektualnym – fenomenem, który należy zrozumieć i wyjaśnić. Podstawowe pytania, wokół których został zbudowany nasz program studiów, skupiają się na fundamentalnych zagadnieniach nauk humanistycznych, społecznych i przyrodniczych: czym jest religia? dlaczego znajdujemy ją we wszystkich kulturach ludzkich? co sprawia, że ludzie wierzą w istnienie istot nadprzyrodzonych? jaką rolę odgrywają wspólnie odprawiane rytuały? jaki wpływ wywierają religie na inne dziedziny życia ludzkiego: społeczeństwo, politykę, kulturę, gospodarkę? jaką rolę odgrywa religia w ewolucji człowieka?

Religia jest jednym z najważniejszych i najbardziej złożonych elementów ludzkiego doświadczenia, badając ją wnikamy w świat ludzkich kultur. W czasie studiów poznajemy różne religie w ich kontekstach kulturowych. Porównujemy mity, rytuały, instytucje m.in. chrześcijaństwa, islamu, buddyzmu, hinduizmu i religii tradycyjnych. Analizujemy teksty i obrazy dążąc do głębokiego zrozumienia ich treści. Mamy możliwość poznawania języków wielkich tradycji religijnych w przeszłości i współczesności. Doskonalimy umiejętność jasnego, logicznego myślenia i prowadzenia racjonalnej dyskusji. Piszemy prace, w których przedstawiamy wyniki własnych poszukiwań. Zastanawiamy się również nad możliwością wyjaśnienia doświadczenia religijnego przy użyciu metod psychologicznych, neurobiologii lub badań kognitywnych. Jednym słowem, kształcimy umiejętność krytycznego myślenia i jasnego argumentowania.

Umiejętności wykształcone podczas studiów religioznawczych są cenione przez pracodawców w Polsce i na świecie. Nasi absolwenci pracują w instytucjach kultury, w reklamie, w bankach, w szkołach, w prasie, telewizji i portalach internetowych. Jesteśmy najstarszym i najbardziej prestiżowym Uniwersytetem w Polsce. Tylko u nas można studiować religioznawstwo i porównawcze studia nad kulturą na wszystkich stopniach studiów od licencjatu po doktorat, pod opieką najbardziej kompetentnych i życzliwych nauczycieli akademickich.

Informacje ogólne

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedyną polską placówką prowadzącą licencjackie i magisterskie studia z zakresu religioznawstwa – intedyscyplinarnych studiów nad religiami i kulturami świata. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w skład którego wchodzi Instytut Religioznawstwa, jest z kolei jedyną polską placówką posiadającą prawo do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego z zakresu religioznawstwa.
Każdy z kursów prowadzonych w Instytucie Religioznawstwa posiada pewną wartość punktową, zależną od nakładu pracy wymaganej do jego zaliczenia. Punktacja ta jest zgodna z Europejskim Systemem Transferu Punktów (European Credit Transfer System) mającym na celu zwiększenie swobody przepływu studentów między uczelniami.

Generalną zasadą studiowania w Instytucie Religioznawstwa, bez względu na tryb studiów i regulujące je dodatkowe zasady, jest konieczność uzyskiwania minimum 60 punktów (ECTS) rocznie. Oznacza to, że student studiów licencjackich powinien zdobyć minimum 60 ECTS po 1 roku, 120 ECTS po 2 roku i 180 ECTS po 3 roku. Student studiów magisterskich powinien zdobyć odpowiednio 60 ECTS po 1 roku i 120 ECTS po 2 roku. Kursy zrealizowane przez studenta w trakcie studiów licencjackich nie mogą być ponownie wliczane w poczet kursów stanowiących podstawę obliczania punktów dla studiów magisterskich.

Zestaw proponowanych przez Instytut Religioznawstwa kursów zmienia się co roku. Zawsze pozwala on na realizacje wymaganych od studenta minimów programowych, jednak poszczególne kursy mogą być w danym roku niedostępne. W ich miejsce pojawiają się natomiast kursy nie figurujące w aktualnym spisie. Może to utrudniać planowanie programu studiów (zwłaszcza na studiach magisterskich). Zaletą opisanej sytuacji jest jednak realnie większa oferta kursów niż wynikałoby to z obowiązującego w danym roku programu. W razie wątpliwości związanych z kształtowaniem indywidualnych programów prosimy o kontakt z sekretariatem lub z z-cą dyrektora ds. studenckich.
Prezentowane w katalogu programy dotyczą studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 i późniejszych latach. W kwestii zasad studiowania i programów wcześniejszych prosimy o kontakt z sekretariatem lub z z-cą dyrektora ds. studenckich.