Informacje ogólne

Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego jest jedyną polską placówką prowadzącą licencjackie i magisterskie studia z zakresu religioznawstwa – intedyscyplinarnych studiów nad religiami i kulturami świata. Wydział Filozoficzny Uniwersytetu Jagiellońskiego, w skład którego wchodzi Instytut Religioznawstwa, jest z kolei jedyną polską placówką posiadającą prawo do nadawania tytułów doktora i doktora habilitowanego z zakresu religioznawstwa.
Każdy z kursów prowadzonych w Instytucie Religioznawstwa posiada pewną wartość punktową, zależną od nakładu pracy wymaganej do jego zaliczenia. Punktacja ta jest zgodna z Europejskim Systemem Transferu Punktów (European Credit Transfer System) mającym na celu zwiększenie swobody przepływu studentów między uczelniami.

Generalną zasadą studiowania w Instytucie Religioznawstwa, bez względu na tryb studiów i regulujące je dodatkowe zasady, jest konieczność uzyskiwania minimum 60 punktów (ECTS) rocznie. Oznacza to, że student studiów licencjackich powinien zdobyć minimum 60 ECTS po 1 roku, 120 ECTS po 2 roku i 180 ECTS po 3 roku. Student studiów magisterskich powinien zdobyć odpowiednio 60 ECTS po 1 roku i 120 ECTS po 2 roku. Kursy zrealizowane przez studenta w trakcie studiów licencjackich nie mogą być ponownie wliczane w poczet kursów stanowiących podstawę obliczania punktów dla studiów magisterskich.

Zestaw proponowanych przez Instytut Religioznawstwa kursów zmienia się co roku. Zawsze pozwala on na realizacje wymaganych od studenta minimów programowych, jednak poszczególne kursy mogą być w danym roku niedostępne. W ich miejsce pojawiają się natomiast kursy nie figurujące w aktualnym spisie. Może to utrudniać planowanie programu studiów (zwłaszcza na studiach magisterskich). Zaletą opisanej sytuacji jest jednak realnie większa oferta kursów niż wynikałoby to z obowiązującego w danym roku programu. W razie wątpliwości związanych z kształtowaniem indywidualnych programów prosimy o kontakt z sekretariatem lub z z-cą dyrektora ds. studenckich.
Prezentowane w katalogu programy dotyczą studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2011/2012 i późniejszych latach. W kwestii zasad studiowania i programów wcześniejszych prosimy o kontakt z sekretariatem lub z z-cą dyrektora ds. studenckich.