Studia I stopnia (licencjackie)

Studia I stopnia (licencjackie)

Trzyletnie licencjackie studia religioznawcze trwają 6 semestrów. Ich program obejmuje zarówno zajęcia ogólnohumanistyczne, jak i kursy specjalistyczne, takie jak: teoria religii, historia religioznawstwa, historia porównawcza religii, psychologia religii, socjologia religii, fenomenologia religii, etnologia religii, filozofia religii i politologia religii. Studia religioznawcze to jednak przede wszystkim kursy przedstawiające poszczególne systemy wierzeniowe, m. in.: hinduizm, buddyzm, judaizm, islam, a także religie Starożytnej Grecji i Rzymu, religie Azji, oraz wiele innych. Ze względu na kulturową specyfikę Polski wiele uwagi poświęca się także historii chrześcijaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu polskiego oraz dziejom i współczesnym problemom wyznań w Polsce. Ponadto program studiów obejmuje obowiązkowy dwuletni lektorat języka angielskiego oraz podstawy języka wybranej tradycji religijnej. Studia kończą się napisaniem pracy licencjackiej i egzaminem dyplomowym.

Program religioznawczych studiów licencjackich zakłada, że podczas każdego roku student powinien zrealizować przewidziane dla konkretnych lat kursy obowiązkowe z zakresu teorii religii (ich miejsce w poszczególnych latach studiów jest stałe) oraz kursy obowiązkowe z zakresu wiedzy o religiach świata (kolejność ich realizacji wybiera sam student, odbywają się one w cyklu rocznym, łącznie 35 ECTS). Określoną ilość punktów należy także zrealizować poprzez uczestnictwo w kursach fakultatywnych. Obejmują one:

1. kursy fakultatywne z zakresu teorii i metodologii religioznawstwa (z tej puli kursów w toku studiów należy zdobyć minimum 13 pkt ECTS) oraz

2. kursy fakultatywne z zakresu wiedzy o religiach świata (tutaj należy zdobyć minimum 11 pkt. ECTS).

W sumie student zobowiązany jest do zdobycia 183 pkt ECTS w trakcie całego toku studiów. W tym, obciążenie kursami fakultatywnymi kształtuje się następująco:

- język tradycji religijnej (hebrajski, łacina, sanskryt lub inny) 8 pkt

- tutorial (dwa semestry, II rok) 16 pkt

- seminarium (dwa semestry, III rok) 8 pkt

- kursy fakultatywne z zakresu tradycji rel. 11 pkt

- kursy fakultatywne z zakresu metodologii religioznawstwa 13 pkt

Razem: 56 pkt ECTS do wyboru.

Istotną formą zajęć przewidzianą na II rok studiów jest tutorial. Tutorial (opieka naukowa) jest formą pracy ze studentami opartą na regularnych, wpisanych do planu zajęć, spotkaniach studenta z opiekunem naukowym, w czasie których (w przeciwieństwie do wykładów, konwersatoriów i ćwiczeń) całość spotkania jest poświęcona indywidualnemu omówieniu samodzielnej pisemnej pracy studenta wykonanej w ciągu określonego czasu. Ich celem jest personalizacja relacji ze studentami, stąd tutoriale prowadzone są dla minimalnej liczby studentów.

Szczegóły zobacz poniżej i w ramowym „Planie studiów I stopnia”.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) - Obowiązuje dla studentów rozpoczynających studia I stopnia w roku akademickim 2017/18 i latach późniejszych. Uwzględnia aktualną ofertę kursów w roku akademickim 2018/2019.

PLAN STUDIÓW na kierunku studiów wyższych: Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata. Studia I stopnia 2018/2019

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA (LICENCJACKICH) - dla studentów III roku

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec