Studia II stopnia (magisterskie)

Studia II stopnia (magisterskie)

Dwuletnie magisterskie studia religioznawcze trwają 4 semestry. Ich program przygotowany został w taki sposób, by umożliwić jak największą swobodę w wyborze poszczególnych kursów, zgodną z zainteresowaniami poszczególnych studentów i dotychczasowym przebiegiem ich edukacji.

Studenci decydujący się na studia religioznawcze muszą wpisać się na jedną z czterech specjalizacji: 

- Antropologia religii;

- Mity i idee religijne;

- Współczesne problemy religii;

- Religia, kultura, media

Będą wówczas zobowiązani realizować szczegółowe programy studiów w obrębie każdej specjalizacji w ten sposób. by uzyskać minimum 60 ECTS po 1 roku i 120 ECTS po 2 latach studiów. Decyzję o wyborze specjalizacji student podejmuje wypełniając deklarację otrzymywaną w sekretariacie Instytutu Religioznawstwa w chwili wpisu na studia. Deklaracja ta składana jest na miejscu dlatego warto wcześniej zapoznać się z programem specjalizacji ich charakterystyką (zob. „Charakterystyka specjalizacji Antropologia religii”; „Charakterystyka specjalizacji Mity i idee religijne”; „Charakterystyka specjalizacji Współczesne problemy religii”; „Charakterystyka specjalizacji Religia, kultura, media”), żeby dokonać przemyślanego wyboru. Warto wiedzieć również, że:

· Limit miejsc na specjalizacjach wynosi 18. W uzasadnionych przypadkach liczba ta może zostać zmieniona, o czym decyduje z-ca dyrektora ds. studenckich.

 · Decyzja o uruchomieniu specjalizacji w danym roku akademickim jest podejmowana na podstawie liczby zgłoszeń. W przypadku zbyt małej liczby zgłoszeń (mniej niż 6) specjalizacja nie jest uruchamiana. W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszeń o przyjęciu na specjalizację decyduje kolejność zgłoszeń.

· Jeżeli student nie zostanie przyjęty na wybraną specjalizację (z powodu zbyt dużej liczby zgłoszeń) lub gdy wybrana specjalizacja nie zostanie uruchomiona (z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń) student może zostać przyjęty na inną specjalizację, na której są wolne miejsca, pod warunkiem, że niezwłocznie skontaktuje się z sekretariatem w celu uzgodnienia takiego przeniesienia.

· Ukończenie poszczególnych specjalizacji potwierdzane jest otrzymaniem odpowiedniego dokumentu (w postaci suplementu do dyplomu).

Uczestnicy specjalizacji „Religia, kultura, media” mają odrębny program (zob. Charakterystyka specjalizacji: Religia, kultura, media). W przypadku uczestników specjalizacji: Antropologia religii, Mity i idee religijne, oraz Współczesne problemy religii muszą oni zrealizować 7 tzw. kursów ogólnokierunkowych (zob. Kursy ogólnokierunkowe). Kursy te można realizować w dowolnej kolejności, w ciągu dwóch lat trwania studiów magisterskich. Część z powtarza się w ofercie co roku, inne realizowane są wymiennie w rytmie dwuletnim, wówczas obowiązuje zaliczenie jedynie jednego z kursów wymiennych, zależnie od wyboru studenta na I lub na II roku studiów. Dodatkowo wszyscy studenci studiów II stopnia, którzy nie posiadają licencjatu z religioznawstwa, muszą w I semestrze I roku zaliczyć obowiązkowy kurs wyrównujący: „Podstawy religioznawstwa”. Z obowiązku zaliczenia tego kursu zwolnieni są studenci posiadający licencjat z religioznawstwa.

Oprócz kursów ogólnokierunkowych studenci trzech wymienionych specjalizacji aby zrealizować swoją specjalizację muszą w ciągu dwóch lat studiów ukończyć przyporządkowane do niej kursy za minimum 38 ECTS (zob. plan studiów: lista kursów w specjalizacjach „Antropologia religii”; „Mity i idee religijne”; „Współczesne problemy religii”). Pozostałe kursy student realizujący specjalizację może dobierać w sposób dowolny z całej oferty kursów drugiego stopnia przygotowanej przez Instytut Religioznawstwa.

Część fakultatywnych kursów II stopnia poświęconych poszczególnym tradycjom religijnym ma charakter wyrównujący i przeznaczona jest wyłącznie dla studentów, którzy nie posiadają licencjatu z religioznawstwa (zob. Kursy fakultatywne poza specjalizacjami). Kursy takie odbywają się częściowo w postaci wykładów i ćwiczeń wspólnych dla studentów I i II stopnia. Studenci II stopnia muszą poza zrealizowaniem wymogów zaliczenia takiego kursu wspólnych dla obu stopni przygotować samodzielne projekty, zlecane przez prowadzących kursy.

Dodatkowymi zasadami obowiązującymi studentów religioznawczych studiów magisterskich są:

· konieczność uczestnictwa w trakcie II roku studiów w lektoracie języka obcego (60 h);

· konieczność ukończenia przynajmniej jednego kursu prowadzonego w języku angielskim (może to być kurs realizowany w ramach kursów ogólnokierunkowych, kursów powiązanych ze specjalizacjami, bądź jakikolwiek inny kurs realizowany w Instytucie Religioznawstwa, lub – za zgodą z-cy dyrektora ds. studenckich – poza nim, jeśli związany jest z tematyką religioznawczą).

· konieczność uczestniczenia w seminarium magisterskim w trakcie II roku studiów. Studenci wybierają prowadzących seminaria na początku II roku studiów (nie później niż do końca października) i uczestniczą w nich na zasadach ustalonych przez prowadzących seminaria. Seminaria punktowane są semestralnie (4 punkty ECTS za semestr), osobno punktowane jest złożenie zaakceptowanej przez prowadzącego seminarium pracy magisterskiej (4 punkty ECTS).

Podsumowując, student wymienionych trzech specjalizacji powinien w ciągu trwania studiów:

  • ukończyć kurs „Podstawy religioznawstwa” (o ile nie uzyskał licencjatu z religioznawstwa),
  • 7 kursów ogólnokierunkowych,
  • zdobyć 38 ECTS za kursy w ramach wybranej specjalizacji, ukończyć lektorat języka obcego (60 h)
  • przynajmniej jeden kurs w języku angielskim,
  • na II roku uczestniczyć w dwusemestralnym seminarium magisterskim.

Pozostałe punkty potrzebne do uzyskania minimum 60 ECTS za 1 rok i 120 ECTS po dwóch latach student zdobywa wybierając dowolne kursy z oferty kursów drugiego stopnia przygotowanej przez Instytut Religioznawstwa.

Religioznawcze studia magisterskie kończą się napisaniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW MAGISTERSKICH

PLAN STUDIÓW na kierunku studiów wyższych: Religioznawstwo - interdyscyplinarne studia nad religiami i kulturami świata. Studia II stopnia 2018/2019

LISTA KURSÓW zaliczanych do poszczególnych specjalizacji studiów II stopnia uwzględniająca ofertę dydaktyczną dla roku akademickiego 2018/19

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec