Wzory dokumentów

Wzór wypełniania indeksu (plik pdf)

Wzory podań:

 • zapis na kurs (dla studentów spoza Instytutu Religioznawstwa)
 • zapis na kurs po terminie - Zapisy na kursy prowadzone przez Instytut Religioznawstwa UJ odbywają się za pośrednictwem systemu USOS w odpowiednio wyznaczonych terminach. W wyjątkowych przypadkach student może zapisać się na kurs poza tym systemem. Zapis jest możliwy w ciągu dwóch pierwszych tygodni zajęć każdego semestru. W tym celu należy złożyć odpowiednie podanie w sekretariacie IR.
 • wypisanie się z kursu po terminie- Zapisy na kursy prowadzone przez Instytut Religioznawstwa UJ odbywają się za pośrednictwem systemu USOS w odpowiednio wyznaczonych terminach. W wyjątkowych przypadkach student może wypisać się z kursu, jednak jest to możliwe jedynie w szczególnych okolicznościach. Wypis można uzyskać jedynie w czasie dwóch pierwszych tygodni każdego semestru. W tym celu należy złożyć odpowiednie podanie w sekretariacie IR.
 • podanie o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej
 • podanie o wpis na kolejny rok z powtarzaniem jednego przedmiotu - Wpis umożliwia podjęcie studiów na wyższym roku, mimo uzyskania tylko 50 punktów ECTS w roku poprzednim, przy jednoczesnym zobowiązaniu studenta do uzupełnienia wszystkich braków w czasie jednego roku akademickiego. Student może uzyskać taki wpis, jeżeli do zaliczenia roku brakuje mu nie więcej niż 10 punktów ECTS (nie więcej niż jeden przedmiot). Wpis może uzyskać również student pierwszego roku. Warunkiem uzyskania wpisu jest uiszczenie opłaty za uzupełnienie brakującej liczby punktów. W celu uzyskania wpisu należy w sekretariacie Instytutu Religioznawstwa UJ złożyć odpowiednie podanie wraz z indeksem.
 • podanie o wyrażenie zgody na powtarzanie roku - Powtarzanie roku z powodu uzyskania mniej niż 50 punktów ECTS lub niezaliczenia więcej niż jednego przedmiotu na danym roku. Nie można powtarzać pierwszego roku studiów. W wyjątkowych przypadkach (np. długotrwała choroba, ciąża, urodzenie dziecka) Zastępca Dyrektora ds. studenckich IR może wyrazić zgodę na nadzwyczajne powtarzanie roku (powtarzanie roku po raz drugi). Warunkiem dopuszczenia do powtarzania roku jest uiszczenie opłaty za uzupełnienie brakującej liczby punktów. W celu uzyskania zgody na powtarzanie roku należy złożyć odpowiednie podanie wraz z indeksem w sekretariacie Instytutu Religioznawstwa UJ.
 • podanie o przepisanie oceny z języka angielskiego- Zastępca Dyrektora IR ds. studenckich może przepisać ocenę z egzaminu (tylko wówczas, gdy egzamin był poprzedzony kursem trwającym 240 godz.) zaliczonego przez studenta w ramach studiów na innym kierunku w ciągu ostatnich 5 lat. W tym celu w sekretariacie Instytutu Religioznawstwa UJ należy złożyć odpowiednie podanie, indeks, z którego ma być przepisana ocena, oraz indeks i kartę, do których ma być ona przepisana.
 • podanie o przywrócenie terminu egzaminu - Prośba o usprawiedliwienie nieprzystąpienia do egzaminu w wyznaczonym terminie i ubieganie się o przywrócenie możliwości zdawania egzaminu z zachowaniem pierwszego lub drugiego terminu. Student ma prawo ubiegać się o utrzymanie terminu egzaminu, do którego nie przystąpił, jeśli nastąpiło to z uzasadnionych przyczyn, za które uważa się: wypadki losowe, choroba (poświadczona zwolnieniem lekarskim), kolizja z innym egzaminem (poświadczona w USOS lub zaświadczeniem z sekretariatu innej jednostki, jeśli student studiuje na drugim kierunku). Aby uzyskać zachowanie termin egzaminu należy: złożyć podanie w terminie trzech dni roboczych od daty egzaminu (decyduje data stempla pocztowego lub potwierdzenie daty na podaniu złożonym w sekretariacie IR UJ), dołączyć do podania odpowiednie dokumenty uzasadniające przyczynę nieprzystąpienia do egzaminu.
 • podanie o wznowienie studiów - O wznowienie studiów można się ubiegać, jeśli przerwa od daty skreślenia z listy studentów wynosi mniej niż 5 lat. Student skreślony z listy studentów na pierwszym roku nie może ubiegać się o reaktywację. Wznowienie studiów wymaga wyrównania różnic spowodowanych zmianą planu i programu studiów. Warunkiem wznowienia studiów jest uiszczenie opłaty za uzupełnienie brakującej liczby punktów. Aby wznowić studia należy złożyć odpowiednie podanie wraz z indeksem w sekretariacie Instytutu Religioznawstwa UJ.
 • podanie o urlop (zgłoszenie urlopu) - Student ma prawo w ramach toku studiów jeden raz skorzystać z rocznego urlopu. Urlop można dzielić na części (semestry), ale nie można przyznać go za okres miniony. W trakcie urlopu student może brać udział w zajęciach tylko za zgodą Dziekana Wydziału. Aby uzyskać urlop studencki należy złożyć odpowiednie podanie w sekretariacie IR UJ.

Dokumenty niezbędne przy składaniu prac licencjackich i magisterskich

(wszystkie dokumenty należy złożyć w Sekretariacie IR, pok. 11):

Część dokumentów, czyli te, które mają zostać przekazane do archiwum, trzeba będzie dostarczać za pomocą elektronicznego serwisu Archiwum Prac Dyplomowych powiązanego z systemem USOS. Jednak najpierw należy zgłosić pisemnie do sekretariatu IR (pok. 11) tytuł pracy oraz imię i nazwisko promotora.
Informacje dla studentów dotyczące zarządzenia nr 103 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 października 2017 roku w sprawie elektronicznego archiwizowania prac dyplomowych (licencjackich i magisterskich). Zobacz zarządzenie

Archiwum Prac Dyplomowych funkcjonuje pod adresem: www.apd.uj.edu.pl

Link z instrukcją rejestracji w systemie APD dla studentów: http://usosownia.uj.edu.pl/sites/default/files/ArchiwumPracDyplomowychUJStudentVS02.pdf

 • Praca (patrz: wzór strony tytułowej) powinna być napisana czcionką Times New Roman, rozmiar 12, interlinia 1,5, marginesy po 2,5 cm z każdej strony; wszystkie strony pracy opróc strony tytułowej powinny być ponumerowane (strona tytułowa bez numeru strony, numeracja na następnej stronie powinna zaczynać się od numeru 2). Praca powinna zostać wprowadzona do elektronicznego serwisu Archiwum Prac Dyplomowych.
 • Formularz dotyczący losów absolwentów- nalezy wypełnić w formie elektronicznej poprzez własne konto USOS (zakładka: "Dla wszystkich / Absolwenci), następnie należy go wydrukować i przynieść do sekretariatu.
 • Wniosek o wydanie dyplomu w języku angielskim,
 • Zdjęcia w formacie 4,5/6,5 – 6 sztuk (na jasnym tle),
 • Oświadczenie dostępne na stronie Archiwum Prac Dyplomowych - po wprowadzeniu pracy na stronę www.apd.uj.edu.pl należy kliknąc na ikonkę, która znajduje się przy nazwisku studenta. Oświadczenie wygeneruje się automatycznie,
 • Potwierdzenie wpłaty: za dyplom w języku polskim – 60 zł., za dyplom w języku angielskim – 40zł.
 • W dniu obrony należy także zwrócić do Sekretariatu legitymację studencką.
Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec